Beseda o bytové problematice konaná dne 16. února 2010

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Kohoutovice - ARCHIV, Vydáno dne: 02. 03. 2010

Vážení občané, členové zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice Ing. Jiří Miča, CSc. a Mgr. Veronika Krajčová spolu se členkou Zastupitelstva města Brna JUDr. Helenou Sýkorovou (všichni jmenovaní zvoleni za KSČM) uspořádali dne 16. února 2010 besedu k problematice bydlení v obecních bytech. Besedy se zúčastnilo téměř 50 obyvatel naší i jiných městských částí, kteří o toto téma projevili velký zájem. Téměř třetina účastníků besedy byli mladí lidé. Chtěli bychom vás touto cestou informovat o obsahu besedy a závěrech pro naši práci jako členů zastupitelstev.

 Úvodem vystoupil zastupitel Jiří Miča a připomenul historii vývoje způsobu stanovování nájemného v bytech a jeho výše. V návaznosti na restituce a privatizaci domů a bytů na počátku devadesátých let vznikly silné tlaky na zvyšování nájemného, a to nejen k vyrovnání nákladů na opravy a udržování bytových domů, ale především pro zisk jejich vlastníků. Požadavky majitelů bytových domů na růst nájemného pokračovaly a vedly k přijetí zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného, jehož účinnost by měla skončit 31. 12. 2012. Současná „nepolitická“ vláda neřeší existenční dopady tohoto zákona na stále větší část nájemníků bytů, ani otázku postupu při stanovování nájemného po roce 2012. Další vývoj ve stanovování nájemného a jeho výše bude pokračovat po volbách v letošním roce a jeho směřování bude záviset ve značné míře na výsledku parlamentních voleb.

 Členka Zastupitelstva města Brna Helena Sýkorová hovořila o právní úpravě nájemního bydlení, způsobu přidělování obecních bytů v Kohoutovicích, o správě obecního bytového fondu a postupu při stanovování výše nájemného ve městě Brně. Seznámila přítomné také s podmínkami prodeje bytových domů ve vlastnictví města Brna. Uvedla, že obecní bytové domy v Kohoutovicích nejsou v současné době zařazeny do seznamu domů doporučených k prodeji. V této souvislosti připomenula, že na některých obecních domech v Kohoutovicích vázne zástavní právo zajišťující bankovní úvěr na regeneraci a zateplení sídliště.

 Zastupitelé  seznámili účastníky besedy také s návrhem volebního programu KSČM. K prioritám tohoto programu v oblasti bydlení patří:

 Z besedy vyplynula řada připomínek. Široká diskuse se rozvinula o prodeji bytů. Nájemníci v prodeji bytů do osobního vlastnictví vidí řešení své právní jistoty bydlení v případě změn občanského zákoníku, možnost snížit náklady na bydlení a předpoklad zlepšení péče o domy a byty, případně takto chtějí vypořádat své mnohdy značně vysoké vklady do úprav bytů, které v nich již provedli. Z tohoto důvodu chtějí znát termín, kdy skončí zástava jejich domu u banky z důvodu poskytnutého úvěru na revitalizaci.

 Druhým okruhem diskuse byl rozpočet VHČ (nájemné z obecních bytů) a hospodaření s vybraným nájemným. Nájemníci se dožadují, aby byly zveřejňovány náklady, které jsou hrazeny z vybraného nájemného, a to podle účelu i výše na jednotlivé akce. Dále chtějí zveřejnit náklady na správu domů vyplývající z mandátní smlouvy s firmou MOP. Poukazují rovněž na nekvalitně prováděné opravy a nedostatečný úklid domů a prostranství kolem domů. Na řešení těchto problémů se chtějí podílet, například občanskou kontrolou. Pro úklid navrhují vyvěsit v domech seznam prací, které mají být prováděny a jejich četnost včetně informace, kdo tyto práce provádí a tento seznam pak použít jako podklad pro kontrolu prováděných prací ve vazbě na úhradu za tyto činnosti.

 Kromě toho byly vzneseny tyto konkrétní připomínky a dotazy:

 Dále byly vysloveny připomínky k nevhodnému jednání pracovníků MOP s nájemníky, zejména při požadavcích na opravy a reklamace vyúčtování za služby. Byl uveden případ, kdy oprávněná reklamace na vyúčtování topení podaná v termínu nebyla vzata při vyúčtování v úvahu a byla vyřešena až pracovníky ÚMČ. Přes uznanou nesprávnost bylo po nájemníkovi požadováno zaplacení nesprávně vyměřené částky. Dále si někteří občané stěžovali na to, že jejich podání, i opakovaná, na ÚMČ i MOP zůstávají bez odpovědi. Při stížnosti na porušování pravidel občanského soužití mezi nájemníky bylo občanovi pracovníkem ÚMČ sděleno, že není právní úprava, která by to umožňovala řešit.

 Všechny tyto připomínky a dotazy byly neprodleně předány místostarostovi městské části panu Petru Šafaříkovi (který přes příslib účasti se v den konání besedy omluvil) s žádostí o veřejné stanovisko k vysloveným námětům a odpověď na položené otázky. 

 Ing. Jiří Miča, CSc., Mgr. Veronika Krajčová, členové Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice

 JUDr. Helena Sýkorová, členka Zastupitelstva města Brna

 V Brně dne 22. února 2010