Informace ZO a MíV KSČM pro členy KSČM a naše příznivce – březen 2010 

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Kohoutovice - ARCHIV, Vydáno dne: 10. 03. 2010

Od počátku letošního roku je činnost výborů ZO a také místního výboru zaměřena především na uskutečňování závěrů schválených na výročních schůzích a místní konferenci koncem minulého roku. V obou organizacích pokračuje příprava na květnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a také na komunální volby, které se uskuteční na podzim.

  13. února 2010 se konala městská konference KSČM, které se od nás zúčastnily delegátky s. Lukšíková ze ZO 1101  a s. Sýkorová ze ZO 1103. V únoru jsme uskutečnili veřejnou besedu zaměřenou k otázkám bydlení ve městě Brně a u nás v Kohoutovicích. Podrobnou informaci o této besedě přikládáme. V současné době již připravujeme akce k výročí osvobození v Kohoutovicích i v Žebětíně. V květnu počítáme s uskutečněním veřejné předvolební schůze.

  Městská  konference bývá vždy důležitým mezníkem v naší činnosti. Obě delegátky ve výborech  ZO i v jednání místního výboru podaly podrobné informace o průběhu konference a závěrech, které delegáti přijali. Pro jednání konference městský výbor připravil věcné písemné materiály, ke kterým jsme se mohli vyjádřit a na které obě naše soudružky reagovaly ve svých diskusních vystoupeních. Konference se zúčastnilo 83 delegátů (2 byli omluveni) a za ÚV KSČM s. Věra Žežulková.  Byl schválen návrh politické linie městské organizace na další dva roky. K tomuto dokumentu se vrátíme na členských schůzích. Určuje postup a hlavní úkoly pro činnost městského výboru a stranických organizací, které budeme důsledně zabezpečovat. Druhým významným dokumentem, kterým se delegáti zabývali, je návrh projektu dalšího rozvoje politického potenciálu členské základny a změn stranické struktury KSČM, který je připravován pro celostátní stranickou konferenci. Dalším materiálem byla aktualizace našeho volebního programu pro volby do Poslanecké sněmovny PČR. I k těmto otázkám podáme podrobnou informaci v obou našich organizacích.

  Městská  konference zvolila 21 členný městský výbor, který  pak zvolil 7 členný výkonný výbor. Soudružka Helena Sýkorová je opět členkou v obou těchto orgánech. Došlo ke změně ve funkci předsedy, do které byl zvolen s. Ladislav Býček. Soudruh Jan Satoria zůstává členem městského výboru. Tajemníkem bude i nadále s. Pavel Novotný, který je pro příští období uvolněným funkcionářem. Předseda MěV bude tuto funkci zastávat jako neuvolněný pracovník.

  Dále bylo zvoleno 7 delegátů a 2 náhradníci na celostátní  konferenci. Pro parlamentní volby kandiduje za Brno s. Daniel Borecký. Na konferenci bylo také stanoveno pořadí kandidátů pro budoucí volby do Zastupitelstva města Brna. Na kandidátce jsou oba námi navrhovaní kandidáti s. Sýkorová a  s. Miča. Velkou důvěru vyjádřili delegáti s. Heleně Sýkorové, která je zařazena na 1. místě kandidátky KSČM. 

  Místní  výbor projednal obsah jednání městské konference a závěry pro další stranickou práci na své schůzi 9. března a společně  s výbory obou základních organizací bude zabezpečovat jejich důsledné uskutečňování.

  Základní  organizace věnují trvalou pozornost přípravám voleb. Jsou připraveny návrhy členů a náhradníků do okrskových volebních komisí v Kohoutovicích i v Žebětíně pro květnové parlamentní volby. Nyní je upřesňována kandidátka pro volby do místního zastupitelstva a je připraven náš volební program. V květnu proběhne veřejná předvolební schůze. Uskuteční se opět osvědčené předvolební agitační kontakty s občany na třech místech v Kohoutovicích a také v Žebětíně. V co největší míře chceme využít všechny dostupné agitační materiály.

  Naše organizace společně se zastupiteli zabezpečí v dubnu také již tradiční důstojné akce k výročí osvobození u památníku letce Kašutina a u pomníku v Žebětíně. Termín konání bude ještě upřesněn a včas oznámen v pozvánkách a v dubnovém čísle Kohoutovického kurýra.

  Chceme ještě připomenout, že naši zastupitelé s. Miča a s. Sýkorová jsou připraveni i v tomto pololetí na setkání s občany a zodpovídat jejich dotazy, připomínky a diskutovat o námětech k činnosti zastupitelstva. Budou přítomni 9. března, 13. dubna, 11. května a 15. června vždy od 17.30 do 18.30 hodin v malé zasedací místnosti nad knihovnou Jiřího Mahena v Kohoutovicích. 
 
Místní výbor KSČM  Kohoutovice a Žebětín