Volební program městské části Brno-Kohoutovice

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Kohoutovice - ARCHIV, Vydáno dne: 13. 07. 2010

Volební program Komunistické strany Čech a Moravy pro volby do Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice v roce 2010.

Plnění volebního programu za volební období 2006 - 2010
Na základě výsledků voleb pracovali v Zastupitelstvu městské části Brno-Kohoutovice za KSČM dva zastupitelé a do komisí Rady městské části bylo delegováno dalších šest zástupců za naši stranu, z nich dva bez politické příslušnosti. Vedle toho jsme měli též zastoupení v redakční radě Kohoutovického kurýra. Všichni naši zástupci pracovali a jednali v souladu se zákony České republiky a v souladu s volebním programem strany. Pozitivně je hodnocena jejich pracovitost, ukázněnost a aktivní práce v Zastupitelstvu, výborech i v komisích. Byli v trvalém styku s občany, zejména při veřejných besedách je informovali o komunálních problémech a přenášeli jejich připomínky na jednání Zastupitelstva a na úřad městské části a sledovali jejich řešení. Iniciovali vytvoření programového prohlášení Zastupitelstva městské části, zasadili se o veřejné projednávání rozpočtu městské části, podíleli se na organizování společenského života v Kohoutovicích (veřejné besedy k aktuálním problémům života občanů, výstavky z historie Kohoutovic, akce k výročí osvobození města Brna, blahopřání občanům k životním výročím atd.)
V Zastupitelstvu i v jeho orgánech jsme vystupovali proti zvyšování neproduktivních nákladů z rozpočtu městské části, zejména administrativních nákladů na činnost aparátu. Poukazovali jsme na nedostatečnou bezpečnost občanů a nízký podíl Městské policie na dodržování pořádku a málo efektivní zásahy proti vandalismu a ničení majetku.
Soustavně jsme upozorňovali na nedostatek demokratického rozhodování v zastupitelstvu i v Radě městské části. Nemůžeme se ztotožnit s uplatňováním zásady „vítěz bere vše“. Naším cílem nejsou místa v radě a dalších orgánech Zastupitelstva za každou cenu, ale možnost podílet se na přípravě důležitých rozhodnutí od samého počátku jejich přípravy, demokratická diskuse o všech návrzích, v níž má místo každý zastupitel. Vadí nám rovněž neprůhlednost a neúplnost informací, které zastupitelé dostávají. Na druhé straně se nebojíme demokratické kontroly naší činnosti veřejností. Proto nám záleželo na tom, aby občané byli přítomni na jednáních Zastupitelstva a mohli tak provést konstruktivní oponenturu předkládaných materiálů. Při jednání zastupitelstva a jeho orgánů jsme podporovali všechny návrhy, které byly v souladu se záměry našeho volebního programu.

V nově zvoleném Zastupitelstvu chceme svou pozornost zaměřit především na tyto oblasti:

1. Hospodářský a územní rozvoj

 1. pokračovat v realizaci regenerace sídlištního celku Kohoutovice, usilovat o získání dotací na tuto regeneraci;
 2. nepodporovat neuvážený prodej majetku obce do vlastnictví jednotlivců a skupin;
 3. usilovat o získávání co největšího množství dotací ze státního rozpočtu, z krajských dotačních titulů a z evropských fondů na projekty rozvoje městské části (výstavba společenského centra, projekty zaměřené na využití volného času zejména dětí a mládeže, rekonstrukce prostranství před poliklinikou, opravy komunikací, regenerace školských zařízení, výstavba bezbariérových přístupů do obecních domů, budování parkovacích ploch).

2. Bydlení

 1. nedopustit odliv výnosů z bytového hospodářství, omezit neproduktivní náklady na provoz bytového hospodářství;
 2. pokračovat v modernizaci a opravách vnitřního zařízení domů a bytů včetně výtahů;
 3. pro posílení péče o společné prostory obecních domů; ke zlepšení spolužití nájemníků v těchto domech navrhnout se souhlasem nájemníků obnovení funkce domovních důvěrníků;
 4. využít aktivit občanů - nájemníků pro zlepšení péče o byty a okolí obecních domů;
 5. vybudovat bezbariérové přístupy do obecních domů;
 6. bránit dalšímu nárůstu nájemného;
 7. prosadit, aby si rozhodování o výši nájemného v obecních bytech vyhradilo Zastupitelstvo městské části a občané tak měli možnost účastnit se jednání o nájemném.

3. Zdravotnictví a sociální oblast

 1. podporovat aktivity vedoucí ke zlepšení životních podmínek mladých rodin s dětmi;
 2. usilovat o zvýšení kapacity jeslí v naší městské části;
 3. vytvářet podmínky pro zkvalitňování života seniorů a pro jejich kulturní a společenské aktivity;
 4. vytvářet podmínky pro rozšíření a zkvalitnění zdravotnických služeb v Kohoutovicích;
 5. aktivně pomáhat občanům při řešení složitých životních situací a sociálních problémů;
 6. dbát o to, aby se zlepšil rozsah a kvalita služeb poskytovaných občanům naší městské části.

4. Kultura, školství, sport a výchova mladé generace

 1. pokračovat v řešení námětů předložených obyvateli na rozšíření sportovních a kulturních příležitostí v Kohoutovicích – kulturní a společenské centrum, prosazování projektů zaměřených na využití volného času, úpravy zeleně;
 2. rekonstrukce školských zařízení v Kohoutovicích;
 3. usilovat o rozšíření kapacity mateřských škol v Kohoutovicích;
 4. zpřístupnit venkovní a částečně i vnitřní zařízení škol veřejnosti pro zájmovou a sportovní činnost.

5. Bezpečnost, veřejný pořádek a životní prostředí

 1. zvýšit dohled a účinnost městské policie při ochraně veřejného pořádku a majetku – obnovit stálou služebnu MP v Kohoutovicích, která byla vybudována z nájemného z obecních bytů;
 2. spolupracovat s městskou policií na projektech bezpečného bydlení a prevence;
 3. dbát o kvalitní a včasné provádění údržby a oprav na veřejných prostranstvích.

6. Doprava

 1. sledovat kvalitu MHD, operativně řešit s Dopravním podnikem města Brna vzniklé problémy, aby nedošlo ke snížení úrovně a kvality městské hromadné dopravy a nárůstu dopravy individuální;
 2. hledat, i ve spolupráci se soukromým sektorem a individuálními zájemci z řad občanů, možnosti dalšího budování parkovišť s využitím dotací z evropských fondů.

7. Veřejná správa

 1. zkvalitňovat práci aparátu ÚMČ, snížit růst výdajů z rozpočtu na administrativu;
 2. požadovat plnou úhradu od státu na výkon státní správy.

8. Činnost zastupitelů

 1. při tvorbě orgánů Zastupitelstva, zejména Rady městské části a výborů Zastupitelstva, prosazovat zásadu poměrného zastoupení v orgánech podle výsledků voleb, odmítnutí koaličních dohod vytvořených účelově pro získání moci místo řešení věcných problémů;
 2. iniciovat vytvoření a schválení Programového prohlášení Zastupitelstva a prosadit do něj stěžejní body volebního programu KSČM;
 3. volební program KSČM bude základem pro jednání a podporu návrhů ostatních stran v Zastupitelstvu; zastupitelé zvolení za KSČM budou podle tohoto volebního programu důsledně vystupovat a jednat;
 4. při tvorbě dokumentů a usnesení hledat v Zastupitelstvu co nejširší shodu v zájmu městské části a jejích obyvatel;
 5. uplatňování psaných či nepsaných morálních zásad činnosti a chování zastupitele, zejména Morálního kodexu zastupitele přijatého Zastupitelstvem MČ ve volebním období 2002 – 2006;
 6. vytvoření pravidel pro vyřizování připomínek a stížností občanů; řešení připomínek a stížností občanů jako součást práce Kontrolního výboru ZMČ;
 7. v zápisech z jednání Zastupitelstva a Rady uvádět hlasování podle jmen, k tomu přijmout odpovídající organizační opatření.

Vážení spoluobčané!
Naším základním cílem je, aby  všichni obyvatelé naší městské části žili klidně, bez obav o svoji bezpečnost a aby měli rovné postavení ve všech oblastech života. Chceme, aby měli důvěru ke svým zastupitelům a spolupracovali s nimi při řešení problémů městské části. Chceme, aby každý občan Kohoutovic měl možnost zaujmout stanovisko k současnému stavu a vyjádřit své připomínky k připravovaným řešením. Jsme připraveni pracovat pro vás pod veřejným dohledem občanů, ve spolupráci s ostatními politickými subjekty a místními občanskými sdruženími.

Obracíme se proto na vás:
Využijte svého práva a dejte svým hlasem pro KSČM podporu kandidátům, kteří zastávají zájmy většiny poctivých občanů a kteří chtějí, aby se slušným lidem slušně žilo!