Informace ZO a MíV KSČM pro členy KSČM a naše příznivce (1. pololetí 2010)

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Kohoutovice - ARCHIV, Vydáno dne: 13. 07. 2010

Celé první pololetí letošního roku kladlo zvýšené nároky na práci výborů ZO i místního výboru KSČM. Bylo provázeno zejména přípravou parlamentních voleb a zabezpečení akcí k 65. výročí osvobození. Také přípravou na komunální volby, které se uskuteční společně s volbami do Senátu již na podzim tohoto roku. Postupně jsou také realizovány úkoly z výročních schůzí, místní konference a konference městské. V obou organizacích byly včas odvedeny členské příspěvky za první pololetí. Je též udržován trvalý kontakt s našimi příznivci a sympatizanty.

Jako velmi zdařilou jsme mohli hodnotit veřejnou besedu k bytové problematice. Byla obsahově dobře připravena, především zásluhou zastupitelů s. Jiřího Miči a s. Heleny Sýkorové, kteří věcně a konkrétně reagovali na problémy, o něž se občané zajímali. Účast padesáti občanů svědčí o tom, kam máme soustředit naši pozornost při veřejných schůzích a besedách.

Zdařilou akci uskutečnil pětičlenný kroužek historie při Klubu seniorů vedený s. Obrovským. V dohodě s vedoucí pobočky Knihovny Jiřího Mahena byla instalována výstava k 800. výročí trvání Kohoutovic a k  65. výročí jejich osvobození. Na pěti panelech výstavka zobrazovala historii Kohoutovic, historii výstavby památníku sovětským letcům a V. S. Kašutinovi, a odhalení pamětní desky na počest kohoutovických občanů, kteří byli popravení nebo vězněni za odboj proti nacistické okupaci. Na vernisáži za přítomnosti s. Sýkorové účinkoval též pěvecký kroužek při Klubu seniorů. Byla zde prezentována též kronika Kohoutovic a brožovaný soubor dokumentů o jejich historii. Po celý měsíc duben měli návštěvníci knihovny možnost shlédnout tuto výstavu a uvedené dokumenty a do přiloženého sešitu zaznamenat svoje hodnocení, náměty a připomínky.

Tradiční akce, tentokrát k 65. výročí osvobození u památníku V. S. Kašutina, měla důstojný průběh. Akce se zúčastnilo asi 40 občanů společně s našimi zastupiteli, starostou Kohoutovic, zástupcem konzulátu Ruské federace, zástupci Svazu letců ČR a Vlasteneckého sdružení antifašistů. Mezi přítomnými byli také 2 účastníci v dobových vojenských uniformách, kteří symbolizovali význam boje za osvobození lidstva od fašismu. Po skončení akce šestičlenná delegace položila květiny a s úctou se poklonila památce osvoboditelů u památníku rudoarmějců v Žebětíně. Tentokrát byla příjemně překvapena skutečností, že jména  38 příslušníků Rudé armády, kteří v boji za osvobození Žebětína padli, jsou zřetelně čitelná. Deska byla renovována péčí Úřadu městské části Žebětín na základě jednání s. Sýkorové se starostou Žebětína.

V měsíci dubnu a květnu vrcholily přípravy na parlamentní volby. Včas byly předány na úřady městských částí návrhy našich zástupců do okrskových volebních komisí v Kohoutovicích a Žebětíně. Většina z nich pracovala v těchto komisích již několikrát. V obou organizacích byl zabezpečen postupný roznos agitačních materiálů. Byla prováděna soustavná kontrola vylepování letáků našich kandidátů na vyhrazených  místech. Při jejich přelepování plakáty jiných stran, nebo dokonce komerčními sděleními či zábavními podniky byla sjednána náprava. Podobně tomu bylo s vývěsní skříňkou naší organizace 1101. Byly případy, kdy po vylepení nového obsahu byl za hodinu tento strhán nebo jinak poničen, poškrtán. Stalo se pravidlem, že bylo nutné rezervní obsah nosit s sebou a okamžitě závady odstraňovat. O pomoc jsme požádali i příslušníky policie. Velice nám v názorné agitaci pomohly celostránkové materiály do vývěsních skříněk.
Veřejná předvolební schůze se konala 11. května. Za městský výbor byl přítomen a vystoupil s. Pavel Březa. Spolu s ním o významu a přípravě voleb a o postupu při volbách hovořili s. Sýkorová a s. Miča. Přes živou diskusi však účast na této schůzi byla poměrně slabá.

Problémy byly s navazováním kontaktů s voliči na volném prostranství. Jejich úspěšnost negativně ovlivnil déšť, nebo nahodilá nemoc organizátorů. Jen v prostoru konečné zastávky trolejbusu č. 37 jsme částečně slavili úspěch s nafukováním balonků a rozdáváním volebního programu strany. V Žebětíně postihla všechny organizátory těchto kontaktních akcí nemoc. Celkové výsledky voleb a povolební atmosféru již všichni jistě známe z prorežimních sdělovacích prostředků všeho druhu.

V souvislosti s volbami je zvláště nutno vyzvednout úroveň Haló novin. Jejich objektivní a věcné údaje o výsledku voleb umožňují našim členům a sympatizantům získat informace o stavu, příčinách i důsledcích voleb. Pozitivní je, že KSČM získala stejný počet poslanců ve sněmovně jako dosud (26). Pro rozšíření údajů o výsledku voleb uvádíme některé poznatky z našich volebních okrsků a z města Brna. V Kohoutovicích jsme tentokrát ve srovnání s volbami v roce 2006 obdrželi méně hlasů. Pro kandidátku KSČM dalo svůj hlas 636 voličů, zatímco před čtyřmi lety 744 voličů. To znamená, že jsme tentokrát získali jen 8,70% platných hlasů. Nad těmito výsledky se musíme zamyslet především proto, že jsou před námi volby komunální a volby do Senátu. Je sice pravda, že Kohoutovice jsou nad celoměstským průměrem (město 7,57%), je však potřeba se zamyslet nad výsledky v jednotlivých volebních okrscích.

Ukazuje to následující přehled:

                                   platné hlasy        %                účast               počet hlasů 2006

Kohoutovice   celkem:       636           8,70%           69,20%                     

Okrsek 230                          79             8,28%           71,74%                         85
Okrsek 231                          79           10,54%           63,05%                       112
Okrsek 232                          81             9,19%           67,52%                       103
Okrsek 233                          48             8,85%           67,56%                         55
Okrsek 234                          56             8,16%           72,56%                         72
Okrsek 235                          74           11,38%           64,78%                         78
Okrsek 236                          50             5,99%           77,69%                         51
Okrsek 237                          60             8,55%           66,92%                         68
Okrsek 238                          52           11,20%           66,76%                         63
Okrsek 239                          33             7,80%           72,56%                         44
Okrsek 240                          24             5,67%           72,08%                         23

 

Žebětín celkem                  74              3,89%           74,43%

Okrsek 348                          31             5,15%           70,64%
Okrsek 349                          24             3,71%           77,07%
Okrsek 350                          19             2,90%           75,61%

 

V tomto měsíci byl dokončen návrh volebního programu pro volby v Kohoutovicích. V Žebětíně, vzhledem k malému počtu členů a kandidátů KSČM do místního zastupitelstva není možno tento návrh sestavit. Pro Kohoutovice je 21 členná kandidátka připravena. Tvoří ji 11 žen a 10 mužů. V návrhu je tentokrát 6 sympatizantů – nestraníků. Šest navrhovaných působí ve funkcích zastupitelů, členů výborů místního zastupitelstva a komisí místní rady. V součinnosti s městským výborem připravujeme pro komunální volby potřebné agitační materiály. Pro úplnost uvádíme, že na kandidátku do Zastupitelstva města Brna jsou od nás zařazeni s. Helena Sýkorová a s. Jiří Miča. S. Sýkorová je na uvedené kandidátce zařazena na prvním místě.

V Kohoutovicích – červen 2010

Místní výbor KSČM Kohoutovice - Žebětín