Informace výboru místní organizace KSČM v Kohoutovicích a Žebětíně

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Kohoutovice - ARCHIV, Vydáno dne: 21. 02. 2011

pro členy KSČM a naše příznivce – únor 2011.
Jak jsme vás již informovali v závěru minulého roku, místní výbor a obě naše základní organizace v lednu a únoru soustředily svoji činnost zejména na přípravu a zabezpečení společné hodnotící členské schůze, která se uskutečnila 8. února 2011. V lednu byla ve výborech a v místním výboru dokončena obsahová a organizační příprava včetně opatření k provedení navrhovaného sloučení základních organizací a ukončení činnosti našeho místního výboru.

Byly také posouzeny kádrové návrhy tak, aby nová místní organizace mohla úspěšně zabezpečovat stranické působení v Kohoutovicích a v Žebětíně.
Na společné hodnotící schůzi přednesla každá organizace zprávu o činnosti a hospodaření. Dále pak s. Sýkorová seznámila přítomné s návrhem na sloučení organizací a ukončení působení místního výboru KSČM. Zdůvodnila návrh věcným rozborem současného stavu členské základny, předpokládaným vývojem na další 2 – 3 roky a s řešením zabezpečení stranického působení vytvořením jedné místní organizace pro Kohoutovice a Žebětín. Uvedený návrh byl po schválení ve výborech organizací a v místním výboru předán na Městský výbor KSČM k posouzení v listopadu loňského roku. V prosinci po konzultaci nám byl MěV doporučen postup, jak sloučení organizací a ustavení  nové místní organizace KSČM zabezpečit. Byl realizován v lednu a završen na společné hodnotící členské schůzi 8. února 2011.

Nově ustavená místní organizace má devítičlenný výbor, ve kterém jsou zastoupeni členové z obou sloučených organizací. Dále pokračuje ve své práci 11 stranických skupin ve stávajícím složení. Výbor zvolený hodnotící členskou schůzí bude pracovat v tomto složení:
Jaroslav Krejčí – předseda, Jiří Miča a Libuše Pollaková – místopředsedové, Jiřina Sýkorová – hospodářka MO. Obě naše zastupitelky ss. Helena Sýkorová a Marie Knapová jsou dále členkami výboru spolu se ss. Josefem Hebnarem, Františkem Pokorným a Marcelou Lukšíkovou. Kontrolu hospodaření budou provádět ss. Štěpánka Navrátilová a Jaroslava Vojtová.
Výbor je tedy složen ze zkušených funkcionářů a má předpoklady úspěšně pokračovat v naší stranické práci.
V rozpravě na hodnotící členské schůzi hovořili čtyři z přítomných. Diskutující podpořili přednesené návrhy a uvedli také některé náměty pro další práci stranické organizace. H. Sýkorová informovala členy o aktuálních závěrech z jednání se starostou naší městské části (péče o obecní byty, kvalita MHD v městské části, vybudování kulturního a společenského  centra,  účast starosty na naší veřejné schůzi).

Hodnotící členská schůze schválila přednesené zprávy, vyslovila souhlas se sloučením základních organizací a s ukončením činnosti místního výboru KSČM v Kohoutovicích. Byla oceněna práce těch, kteří se na plnění úkolů po celou dobu od výročních schůzí a místní konference podíleli.

Pro další období je v usnesení hodnotící členské schůze kladen důraz především na soustavnou práci ve stranických skupinách, na trvalý kontakt se členy, kteří se stranických schůzí nemohou zúčastňovat a také na práci s našimi příznivci, která bude především z důvodu trvalých změn v členské základně stále více potřebná. Výboru bylo uloženo udržovat a dále rozvíjet spolupráci se zastupitelkami, členy výborů zastupitelstva a komisí rady MČ a podporovat je v jejich působení. Trvalá pozornost bude věnována stranické skupině v Žebětíně.
Vzhledem k tomu, že se nám již delší dobu daří také vydávání pravidelných písemných informací, bude výbor v této činnosti pokračovat a dále jejich obsah rozšiřovat. Soudruh Obrovský bude dále pečovat o agitační práci a také o činnost kroužku historie, která je stále úspěšná.

Společná hodnotící schůze byla dobře připravena, měla dobrý průběh a splnila své poslání. Náměty a připomínky z diskuze projedná výbor na březnové schůzi.

V únoru 2011 byla za KSČM doporučena a Radou MČ schválena naše sympatizantka Jarmila Pilařová do bytové komise Rady městské části. Do komise stavební a majetkové je výborem navrhován Oldřich Chmelíček. Jako členku dozorčí rady firmy MOP BRNO, spol. s r.o. (správa obecního bytového fondu v Kohoutovicích) navrhl náš výbor s. Helenu Sýkorovou.
Po skončení členské schůze se sešel nově zvolený výbor místní organizace, dohodl rozdělení odpovědnosti svých členů za jednotlivé úkoly ve stranické činnosti a schválil plán práce výboru na první pololetí 2011. V plánu je počítáno s veřejnou schůzí KSČM v měsíci květnu, na které přislíbil účast také starosta naší městské části.

Závěrem naší informace chceme ještě připomenout, že občané, pokud mají připomínky k práci zastupitelstva, návrhy, dotazy nebo problémy, které chtějí pomoci řešit, mohou osobně kontaktovat obě naše zastupitelky ss. Helenu Sýkorovou a Marii Knapovou v zasedací místnosti nad knihovnou J. Mahena v Kohoutovicích vždy od 17.00 do 18.00 v těchto termínech: 18. března, 12. dubna, 10. května, 7. a 14. června. Také všeobecná právní poradna na městském výboru KSČM na Křenové ulici č. 67 pokračuje ve své činnosti i v tomto roce a můžete její rady a pomoc využít vždy v pondělí od 16.00 ve dnech 28. února, 28. března, 18. dubna, 23. května a 27. června.

Ještě jednou vám přejeme úspěšný rok 2011.

Únor 2011                                                                      

Výbor místní organizace KSČM
v Kohoutovicích a Žebětíně