Informace výboru místní organizace KSČM v Kohoutovicích a Žebětíně pro členy KSČM a naše příznivce – prosinec 2011

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: Kohoutovice - ARCHIV, Vydáno dne: 27. 12. 2011

V měsíci říjnu 2011 se výbor místní organizace zabýval především obsahovou a organizační přípravou výroční členské schůze, která se uskutečnila 22. listopadu 2011. Pověřil své členy zajištěním jednotlivých úkolů. Návrhy zprávy o činnosti, průběžné zprávy o hospodaření, usnesení a kádrových a organizačních otázek VČS byly pak projednány na výborové schůzi 8. listopadu. Bylo také hodnoceno působení našich zastupitelek a našich zástupců ve výborech místního zastupitelstva, v komisích rady městské části a v redakční radě Kohoutovického kurýra. Jejich práce je i v letošním roce hodnocena kladně.

Výborem byla znovu připomenuta potřeba soustavné práce s našimi příznivci, kde musí stranické skupiny hledat a uskutečňovat další možnosti zejména častého osobního kontaktu.
Složitá situace nastala ve stranické skupině v Žebětíně, kde s. Marcela Lukšíková z důvodu nemoci přestala pracovat jako členka výboru místní organizace i vedoucí stranické skupiny. Tento stav trvá již od slučovací členské schůze a je třeba urychleně hledat náhradu.

Na schůzi výboru byla posuzována i aktuálnost zpráv a malý rozsah informací o práci stranických orgánů a základních organizací ve stranickém tisku, nedostatek písemných materiálů pro agitační činnost v základních článcích. Připomínky, na kterých se všichni členové výboru shodli, byly předány městskému výboru.
Na listopadové schůzi byla především provedena kontrola přípravy VČS.

Výroční členská schůze MO KSČM v Kohoutovicích a Žebětíně

Schůze se uskutečnila ve stanoveném termínu 22. listopadu 2011. Jednání byli za MěV KSČM přítomni soudruzi Milan Holý a Martin Říha a naše soudružka Helena Sýkorová. Schůze se dále zúčastnili 3 nestraníci – naši sympatizanti.

Ještě před zahájením schůze při prezenci předávali přítomní mimořádný členský příspěvek (byl doporučen 30,- Kč na člena) na podporu úhrady nákladů konání našeho VIII. sjezdu, který se uskuteční v květnu příštího roku v Liberci. Členové místní organizace, kteří nebyli na VČS a chtějí také přispět, mohou tak učinit prostřednictvím vedoucího stranické skupiny.
Jednání VČS řídil s. Jiří Miča. Zprávu o činnosti ZO za období od slučovací členské schůze přednesl předseda MO s. Jaroslav Krejčí. Výstižně a objektivně zde byla hodnocena stranická práce v naší organizaci a činnost našeho výboru. Bylo řečeno, že sloučení organizací počátkem letošního roku se osvědčilo a jsou předpoklady, aby stranický život a naše působení na veřejnosti byly na potřebné úrovni.

Zpráva také ocenila působení s. Knapové a s. Sýkorové ve funkcích zastupitelek a kladně hodnotila rovněž činnost zástupců MO, kteří jsou členy výborů místního zastupitelstva, komisí rady městské části a redakční rady Kohoutovického kurýra. Je dobré, že obě naše zastupitelky jsou i členkami výboru místní organizace, takže je zajištěn soustavný oboustranný kontakt.
Soudruh Krejčí dále uvedl, co je třeba v činnosti místní organizace zlepšit, kam nasměrovat hlavní pozornost výboru, stranických skupin a celé organizace v příštím roce. Zdůraznil potřebu soustavné práce a častého, především osobního kontaktu s našimi příznivci; je potřeba dbát, aby byli co nejvíce informováni o práci stranické organizace.

Ve zprávě byla dále věnována pozornost agitační práci, využívání stranického tisku a rovněž konání a aktuálnímu zaměření veřejných besed, které se i v minulém období velmi osvědčily. Bylo vysloveno poděkování s. Obrovskému, který dlouhodobě a soustavně pečuje o naši nástěnku a také našemu příznivci panu Chmelíčkovi, který se letos postaral o její údržbu novým nátěrem.
Průběžnou zprávu o hospodaření zpracovala s. Jiřina Sýkorová, přednesla ji s. Helena Sýkorová. Hospodaření je s. Jiřinou Sýkorovou řádně vedeno. Členské příspěvky jsou včas každé pololetí předávány městskému výboru. Pokladní hotovost po sloučení organizací je dostatečná a také v letošním roce pokryla všechny potřebné výdaje především na rozmnožování materiálů pro agitační činnost. Rozpočet výdajů na příští rok počítá i s přípravou krajských a senátních voleb.

Výroční členská schůze byla dále seznámena se stanoviskem klubu zastupitelů KSČM k problematice obecních bytů v Kohoutovicích a k požadavku některých jejich nájemců na privatizaci těchto bytů. Stanovisko obsahuje naše připomínky a náměty k hospodaření s majetkem obce, k problematice stálého zvyšování nájemného. Upozorňuje i na rizika spojená s privatizací obecních bytů a doporučuje konkrétní opatření radě městské části a místnímu zastupitelstvu. Stanovisko včetně doporučení bylo předáno starostovi městské části. Toto písemné stanovisko dostali všichni přítomní na VČS. Protože tyto problémy se dotýkají každého občana, je i pro vás tento dokument k dispozici pro seznámení u vedoucích stranických skupin nebo členů výboru místní organizace.
V diskuzi vystoupilo 6 účastníků a zástupce městského výboru. Diskuze byla věcná, podpořila stanoviska ze zprávy k naší činnosti. Náměty a připomínky diskutujících posoudí v souladu s usnesením výbor místní organizace na prosincové schůzi.

Po přednesení kádrových návrhu bylo jednomyslně schváleno složení výboru místní organizace.   Potvrzeni hlasováním byli předseda výboru s. Jaroslav Krejčí a členové ss. Jiří Miča, Libuše Pollaková, Jiřina Sýkorová, Josef Hebnar, Marie Knapová, František Pokorný a Helena Sýkorová. Ve funkci revizorů hospodaření byly hlasováním potvrzeny ss. Štěpánka Navrátilová a Jaroslava Vojtová. Další funkce ve výboru budou dohodnuty na prosincové výborové schůzi.

Delegátkou na městskou konferenci byla zvolena s. Helena Sýkorová, jako náhradník s. Jiří Miča. Schůze také potvrdila ve funkcích stávající vedoucí stranických skupin s výjimkou Žebětína, kde až do vyřešení náhrady za s. Lukšíkovou zůstává tato funkce neobsazena.  Do funkce předsedy MěV byl doporučen s. Ladislav Býček, jako členka MěV s. Helena Sýkorová. Tato je též navrhována za naši místní organizaci na kandidátku pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, které se uskuteční v příštím roce.

Usnesení hodnotící členské schůze v souladu se zprávou o činnosti stanoví úkoly pro výbor a místní organizaci na příští rok. Pro další období je v usnesení kladen důraz především na soustavnou práci ve stranických skupinách, na trvalý kontakt se členy, kteří se stranických schůzí nemohou zúčastňovat, případně odešli mimo Kohoutovice a také na práci s našimi příznivci. Výboru bylo uloženo udržovat a dále rozvíjet spolupráci se zastupitelkami, členy výborů zastupitelstva a komisí rady MČ a podporovat je v jejich působení. Trvalá pozornost bude věnována stranické skupině v Žebětíně. Vzhledem k tomu, že se nám již delší dobu daří také vydávání pravidelných písemných informací, bude výbor v této činnosti pokračovat a dále jejich obsah rozšiřovat. Budeme i nadále pečovat o vývěsní skříňku na konečné trolejbusu 37 a podporovat činnost Kroužku historie vedeného soudruhem Obrovským. Místní organizace bude i nadále organizovat veřejné schůze a besedy k aktuálním otázkám a tématům. Dále  místní organizace v roce 2012 zabezpečí ve spolupráci s kandidáty volební kampaň k volbám do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do Senátu.

Tolik k jednání výroční členské schůze. Dále připomínáme připravované stranické akce pro příští rok:

Závěrem písemné informace chceme poděkovat všem, kteří nám pomohli a podpořili v naší práci. Přejeme vám i vašim rodinám pěkné Vánoce a šťastný nový rok 2012.

Výbor místní organizace KSČM
Prosinec 2011 
v Kohoutovicích a Žebětíně