Volební program Komunistické strany Čech a Moravy pro volby do Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice v roce 2014

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: KOHOUTOVICE, Vydáno dne: 22. 08. 2014

Přinášíme Vám tato témata: Plnění volebního programu za volební období 2010 - 2014, Úroveň spolupráce v orgánech samosprávy, Pokud budeme v roce 2014 zvoleni do Zastupitelstva městské části, soustředíme se ve své činnosti na tyto priority, Kandidátní listina KSČM pro volby do Zastupitelstva MČ Brno – Kohoutovice.

Plnění volebního programu za volební období 2010 - 2014

Na základě výsledků voleb pracovaly v Zastupitelstvu městské části Brno-Kohoutovice za KSČM dvě zastupitelky. Do komisí Rady městské části bylo delegováno dalších pět zástupců za naši stranu, z nichž dva jsou bez politické příslušnosti. Vedle toho jsme měli též zastoupení v kontrolním a finančním výboru a v redakční radě Kohoutovického kurýra. Pozitivně je hodnocena jejich aktivní práce v zastupitelstvu, výborech i v komisích. Naši zástupci byli v trvalém styku s občany, zejména při veřejných besedách je informovali o komunálních problémech, přenášeli jejich připomínky na jednání Zastupitelstva a na úřad městské části a sledovali jejich řešení. Podíleli se na organizování společenského života v Kohoutovicích (veřejné besedy k aktuálním problémům života občanů, akce k výročí osvobození města Brna, blahopřání občanům k životním výročím atd.).

Úroveň spolupráce v orgánech samosprávy

Při jednání zastupitelstva a jeho orgánů jsme podporovali všechny návrhy, které byly v souladu se záměry našeho volebního programu. Na druhé straně jsme soustavně upozorňovali na nedostatek demokratického rozhodování v zastupitelstvu i v Radě městské části. Nemůžeme se ztotožnit s uplatňováním zásady „vítěz bere vše“. Naším cílem nejsou místa v radě a dalších orgánech samosprávy za každou cenu, ale možnost podílet se na přípravě důležitých rozhodnutí od samého počátku jejich přípravy, demokratická diskuse o všech návrzích, v níž má místo každý zastupitel. Nebojíme se demokratické kontroly naší činnosti veřejností. Proto nám záleží na tom, aby občané byli přítomni na jednáních zastupitelstva, účastnili se diskuze a mohli tak provést konstruktivní oponenturu předkládaných materiálů.

Pokud budeme v roce 2014 zvoleni do Zastupitelstva městské části, soustředíme se ve své činnosti na tyto priority:

V sociální oblasti by na všech úrovních veřejné správy mělo být základní prioritou snižování nezaměstnanosti a orientace na vytváření nových trvalých a kvalifikovaných pracovních míst. Územní plán naší městské části nepředpokládá významnější růst výrobních kapacit; podpora vyšší zaměstnanosti je proto možná především v souvislosti s budování a provozem objektů občanské vybavenosti. Rovněž se nepředpokládá zřizování zdravotnických zařízení s celoměstskou a vyšší působností. Působí zde téměř výhradně privátní zdravotnická zařízení praktických lékařů a ambulantních specialistů. Orgány samosprávy městské části mohou sledovat názory občanů na vhodnou strukturu zdravotnických služeb a vytvářet podmínky pro její zlepšení. Našimi prioritami proto bude:

Společně rozhodneme, jak budeme v našem  městě žít!

 

Vážení spoluobčané!
Naším základním cílem je, aby všichni obyvatelé naší městské části žili klidně a bez obav o svoji bezpečnost. Chceme, aby měli důvěru ke svým zastupitelům a spolupracovali s nimi při řešení problémů městské části. Chceme, aby každý občan Kohoutovic měl možnost zaujmout stanovisko k těmto problémům a vyjádřit své připomínky k připravovaným řešením. Jsme připraveni pracovat pro vás pod veřejnou kontrolou občanů, ve spolupráci s ostatními politickými subjekty a místními spolky.
Obracíme se proto na vás:

Využijte svého práva a dejte svým hlasem pro KSČM podporu kandidátům, kteří zastávají zájmy většiny poctivých občanů a kteří chtějí, aby se slušným lidem slušně žilo!

Kandidátní listina KSČM
pro volby do Zastupitelstva MČ Brno – Kohoutovice