Vystoupení zastupitele Aloise Zlatníčka na zasedání ZMČ Brno-Královo Pole

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: KRÁLOVO POLE, Vydáno dne: 10. 08. 2016

Vystoupení zastupitele Aloise Zlatníčka na zasedání ZMČ Brno-Královo Pole s návrhem odmítnout rozhodnutí Rady Králova Pole zvýšit nájemné v obecních bytech o 10Kč/m² (z 79,25Kč/m² na 90Kč/m²) pro nově uzavírané nájemní smlouvy od 1. ledna 2016:

Vážení členové královopolského zastupitelstva,

jako zastupitel mám podle §82 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích právo předkládat zastupitelstvu návrhy na projednání, vznášet dotazy, připomínky a podněty na Radu. Proto před schvalováním usnesení ZMČ k předložené zprávě o činnosti RMČ se chci k ní vyjádřit a podat návrh zastupitelstvu k usnesení Rady č. 15R28/23, kterým všemi hlasy radních za ANO, TOP 09, Zelené a KDU ČSLschválila zvýšenínájemného v obecních bytech u nově uzavíraných nájemních smluv od 1. ledna t.r. (2016) z dosud platných 79,25 Kč/m² na 90Kč/m² měsíčně.

Bydlení patří mezi ty nejzákladnější a ničím nenahraditelné potřeby občanů a výše úhrad za jeho poskytování je velmi citlivou sociální, ale i politickou problematikou.

Přístup naší Rady a zejména pak dlouholetých členů zastupitelstva k této problematice, je pro mě nejen překvapením, ale také velikým zklamáním. Proč?

1) Není tomu tak dávno, co předchozí Zastupitelstvo na svém tehdejším 12. zasedání schválilo návrh Rady koalice ČSSD, ODS a KDU-ČSL o ponechání výše nájemného stanovené na 79,25 Kč/m². Bylo to v době, kdy do konce roku 2012 bylo možné (bez jakýchkoliv překážek a jednání s nájemníky) stanovit výši nájmů podle zákona č.107/2006 Sb. o deregulaci nájemného a Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) č.180/2009 Sb. na nejvyšší částku, kterou určovalo uvedené ministerstvo.

V Královopolských listech č. 7-8/ 2012 bylo potom na titulní straně uveřejněno „Prohlášení koaličních stran k zachování současné výše nájemného v obecních bytech,“ ve kterém je uvedeno, cituji:
„Koalice ČSSD, ODS a KDU-ČSL se dohodla, že v Brně-Králově Poli bude zachována současná výše nájemného v obecních bytech. Přesto, že v Králově Poli mohlo být maximální nájemné až 110Kč/m², jsme přesvědčeni, že stávající výše nájemného je dostatečná pro obnovu a rozvoj bytového fondu v naší městské části.“

Pod prohlášením jsou uvedeni:          Roman Vykoukal, předseda místní organizace ČSSD
Jaroslav Folprecht, předseda místního sdružení ODS
Karel Kratochvíl, předseda místní organizace KDU-ČSL

Uvedený návrh nezvyšovat nájemné byl zastupitelstvem také schválen 18 hlasy (již tehdy bez hlasů 3 tehdejších zastupitelů za KSČM by návrh nemohl být schválen, protože by nebylo dosaženo většiny podpůrných hlasů „pro“ z 30ti členného zastupitelstva).

K uvedenému si dovoluji zmínit některé údaje z letošní přílohy č.4 „Finanční plán bytového fondu na rok 2016“:

VÝNOSY: příjmy z nájmu bytů:                rok 2014 – 83 343 000 Kč
rok 2015 – 73 757 000 Kč
rok 2016 – 73 000 000Kč (předpoklad - plán)

Návrh plánu velkých oprav na rok 2016 hrazených z rozpočtu VHČ:
Ager. 19 900.000 Kč
Šimek 4 700.000 Kč

Uvedené údaje o příjmech z nájmů a výdajích z uvedených příjmů pak, podle mého, jednoznačně přesvědčivě potvrzují uváděné konstatování o dostatečné výši doposud platného nájemného (79,25 Kč/m²) - již výrazně ziskového nájemného!!

2) Myslím si, že je třeba nejen pro dnešní, ale i pro budoucí naše jednání a rozhodování ve zbytku tohoto volebního období také OŽIVOVAT PAMĚŤ A OBČAS SI PŘIPOMENOUT co která politická strana voličům slibovala, čím je lákala k podpoře ve volbách v roce 2014, ALE TAKÉ ZHODNOTIT A SROVNÁVAT PŘEDVOLEBNÍ SLIBY A SKUTEČNÉ ČINY!! Což by však měli pečlivě hodnotit zejména také občané - naši voliči!

Ve volebních tiskovinách všech královopolských stran, současné koaliční strany nevyjímaje, se to přímo hemží sliby typu: prosadíme, zajistíme, vytvoříme, nabídneme apod. Ale v žádném, opakuji - v žádném volebním programu všech stran našeho zastupitelstva (včetně stran zastoupených v RMČ) NEBYLO, BYŤ JEN SLŮVKO, O ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO!

Naopak, ve většině se pouhé toto nepopulární slovo „nájemné“ nevyskytuje vůbec, s jedinou výjimkou - a tou je KSČM, která nezapomněla, na rozdíl od všech vás, na tuto jednu ze základních životních potřeb člověka - zabezpečení dostupnosti bydlení.

Ve volebních programech stran současné naší Rady (ANO, TOP 09, Zelení, KDU-ČSL) tyto strany slibují následující:

A u všech těchto koaličních stran se „slovo nájemné“ v předvolebních tiskovinách a programech vůbec nevyskytuje, natož pak zmínka o jeho zvyšování!!! Tolik poznámka k navrhovatelům a schvalovatelům zmiňovaného usnesení o zvýšení nájmů.

Tzv. opoziční strany, t.j. ČSSD, ODS, KPP a KSČM v programech uvádějí:

 
Tolik k programům a předvolebním slibům - na pomoc k oživení naší paměti!

3) Výdaje na zabezpečení bydlení - tzv. INKASO- představují u většiny občanů největší výdajovou finanční částku v rodinných rozpočtech. Pro osamělé či ovdovělé občany, matky samoživitelky, invalidní důchodce a mnohé další důchodce, rodiny s dětmi či občany, kteří ztratili zaměstnání je již současná výše nájemného v obecních bytech na hranici nebo dokonce pod hranicí únosnosti.

Další zvyšování existujícího, již ziskového nájemného s cílem dosažení ještě vyššího zisku přece nemůže být postupem pro zastupitelské orgány volené občany, ani pro politické strany, které se prohlašují za demokratické!

Argumenty, že tito ubožáci - tzv. opovrhované „socky“, mají možnost požádat o příspěvek na bydlení, přece nemohou být vážně míněnými argumenty pro obhajobu takového asociálního postupu ve společnosti, která se označuje za demokratickou, usilující o vymýcení bídy a dosažení maximální spokojenosti občanů?

4) Přijetí tohoto usnesení je politickým rozhodnutím zmíněných koaličních politických stran. Nepovažuji usnesení za vhodné a šťastné, ale spíše za málo domyšlené a málo politicky prospěšné. Je spíše politicky výbušné jak pro situaci v nájemních domech (na jedné chodbě rozdílné nájemné ve stejných bytech), tak i obecně v městské části, ale také i pro ně samotné, kteří o tomto usnesení rozhodli.
Domnívám se, že v tomto případě Rada, jak se v podobných případech říká,“trefila kozla.“ To je ale pouze můj osobní názor, který lze posoudit, nebo přejít bez povšimnutí. Jak je libo. Politickou odpovědnost zastupitele totiž prokazujeme a přebíráme svými postoji, svým hlasováním.

Proto Zastupitelstvu, kterému podle §99 zákona č.128/2000 Sb. o obcích Rada odpovídá ze své činnosti, navrhuji k tomuto projednávanému bodu dnešního jednání následující usnesení:

„Zastupitelstvo městské části Brno-Královo Pole bere na vědomí Zprávu o činnosti RMČ Brno-Královo Pole za období od 6. zasedání do 7. zasedání ZMČ Brno-Královo Pole s tím, že vyslovuje nesouhlas s usnesením RMČ č.15R28/23 o sazbě nájemného u nově uzavíraných nájemních smluv na pronájem bytů s novými nájemci od 1. 1. 2016 ve výši 90Kč/m², přijatým RMČ Brno-Královo Pole.“

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ O PŘEDLOŽENÉM NÁVRHU USNESENÍ:

PRO NÁVRH

PROTI NÁVRHU

ZDRŽEL SE

7

0

16

2 za KSČM
4 za ČSSD
1 nezávislý

 

zastupitelé ANO, KDU ČSL, T0P 09, Zelení, ODS, KPP

Usnesení tak nebylo schváleno.

K výše uvedenému připojuji ještě následující komentář, kterým chci osvětlit souvislosti s děním a s rozhodováním o této jedné ze základních potřeb každého člověka. Rozhodují o tom zastupitelé voleni občany.

Názor k tomuto rozhodování královopolských zastupitelů si mohou občané-voliči v Králově Poli (a především mladí, zakládající rodiny a všichni budoucí žadatelé o byt v naší městské části Královo Pole, ale i důchodci a ostatní) udělat sami.

Mohou zhodnotit, jestli dali svůj hlas v komunálních volbách 2014 té straně, která skutečně hájí spravedlnost a jejich základní potřeby a zájmy. A to, že bydlení je tou základní a ničím nenahraditelnou potřebou člověka je jistě nezpochybnitelné.

To, že rozhodnutí o zvýšení výše nájemného platí pro nájemníky nové u nově uzavíraných nájemních smluv od 1. ledna 2016 nemění nic na skutečnosti, že došlo ke zvýšení nájmů v Králově Poli, o kterém rozhodli občany zvolení zastupitelé (přesto, že žádný zákon či nařízení jim to neukládalo).

Novým nájemníkům-žadatelům nezbývá, než souhlasit nebo nesouhlasit s vědomím, že byt jim pronajmut nebude. Tzv. „starých“ nájemníků se to netýká a proto tito se o toto většinou ani nezajímají pod heslem „co tě nepálí - nehas“. Jsou tzv. jen zdánlivě, „za vodou“. Ovšem může se stát, že je začnou pálit i jiné záležitosti při takovém stylu politického rozhodování a plnění či neplnění volebních slibů jako v tomto případě. Vždyť stačí se zamyslet a porovnat např. citované prohlášení z Královopolských listů č. 7-8/ 2012 s hlasováním o nájmech v roce 2015 v RMČ (15R28/23) a s hlasováním o mém předloženém návrhu zrušit toto uváděné usnesení Rady Zastupitelstvem v roce 2016, např. zastupiteli KDU-ČSL a ODS, ale i ostatními. Jaké to jsou přímo „přemety“ v rozhodování a hlasování. Je možné věřit jejich předvolebním slibům?? To se netýká pouze nájemného, ale např. slibům o privatizaci bytů a jiných předvolebních lákadel a medových slov.

Naše královopolské zastupitelstvo (konkrétně zastupitelé za ANO, TOP 09, KDU ČSL, Zelení, ODS, KPP) se tímto hlasováním a rozhodnutím zvýšit dosavadní již ziskové nájemné zařadilo mezi ty, pro které jsou peníze a zisk  na prvním místě, aniž by domýšleli či zajímali se o důsledky a dopady takové politiky pro všechny nově uzavírané nájemní smlouvy s občany a zejména pro mladé, zakládající rodiny. To, že v některých městských částech Brna platí občané vyšší nájmy v obecních bytech je sice nesporné, ale přece nelze tímto rozhodnutí královopolské RMČ zdůvodňovat. Byť oponenti k tomuto mému návrhu zdůvodňovali svůj nesouhlas tvrzeními - snahou být řádnými hospodáři s obecním majetkem, Královo Pole je městskou částí rezidenční čemuž by nájemné mělo odpovídat, nájemníci rádi zaplatí tuto, prý „lidovou“, výši nájmů apod.

K tomu lze velmi konkrétně doložit a připomenout, že až do roku 2012 se vedení naší městské části, konkrétně ODS, která rozhodovala (v uplynulých letech až do roku 2012) o výši nájemného tak, že se rozhodla vždy uplatnit tu nejvyšší možnou cenu za 1m², kterou umožňovalo Sdělení MMR na určitý kalendářní rok. Bylo to výrazně asociální! Proč?

Za celé dlouhé toto období platili královopolští nájemníci v obecních bytech nejvyšší nájemné v rámci města Brna, protože Rady ostatních MČ takto nerozhodovaly. V bytech stejného nebo podobného typu a kvality se platilo celá léta nejvyšší, velmi rozdílné nájemné od ostatních městských částí. Posuďte sami stav na faktech - konkrétních číslech o výši nájmů v některých městských částech a uvědomte si při tom, kdo o tomto rozhodoval.

Rok 

Nejvyšší možné nájemné podle Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj - určená výše                

Rozhodnutí Rady Králova Pole (5 hlasy radních za ODS)                    

2007

Sdělení č. 333/2006 Sb. 34,82 Kč/m2

34,81 Kč/m2

2008

Sdělení č. 151/2007 Sb. 46,41 Kč/m2

46,39 Kč/m2

2009

Sdělení č. 214/2008 Sb. 66,92 Kč/m2

66,89 Kč/m2

2010

Sdělení č. 180/2009 Sb. 79,28 Kč/m2

79,25 Kč/m2

2011

Sdělení č. 180/2009 Sb. 93,92 Kč/m2

došlo ke změně ve vedení

2012

Sdělení č. 180/2009 Sb. 111,97 Kč/m2

nájemné nenavyšováno!

                                                                                                                                                             
Výsledkem necitlivého asociálního rozhodování ODS byl velmi výrazný rozdíl mezi nejvyšším nájemným hrazeným v rámci města Brna občany Králova Pole (až 39 Kč/m2) a nájemným v jiných městských částech:
                                                                                                                                                                                              


Městská část

Nájemné do r. 2009

Zvýšení na rok 2010

Nájemné k 1. 1. 2010

Královo Pole

66,92 Kč/m2

18,50%

79,25 Kč/m2

Královo Pole-Sadová

65,24 Kč/m2

19,40%

78,46 Kč/m2

Královo Pole-Ponava

62,24 Kč/m2

17,20%

72,95 Kč/m2

Řečkovice

64,25 Kč/m2

16,90%

75,17 Kč/m2

Komín

63,47 Kč/m2

17,40%

74,51 Kč/m2

Bystrc

40,00 Kč/m2

10,00%

44,00 Kč/m2

Kohoutovice

38,00 Kč/m2

14,50%

43,50 Kč/m2

Žabovřesky

66,94 Kč/m2

nezvýšeno

66,94 Kč/m2

Nový Lískovec

49,77 Kč/m2

nezvýšeno

49,77 Kč/m2

Brno- Střed

48,02 Kč/m2

nezvýšeno

48,02 Kč/m2

Lesná

46,42 Kč/m2

nezvýšeno

46,42 Kč/m2

Pisárky

46,41 Kč/m2

nezvýšeno

46,41 Kč/m2

Černá Pole

46,08 Kč/m2

nezvýšeno

46,08 Kč/m2

Veveří

46,06 Kč/m2

nezvýšeno

46,06 Kč/m2

Štýřice

45,40 Kč/m2

nezvýšeno

45,40 Kč/m2

Husovice

44,23 Kč/m2

nezvýšeno

44,23 Kč/m2

Vinohrady

43,36 Kč/m2

nezvýšeno

43,36 Kč/m2

Zábrdovice

40,66 Kč/m2

nezvýšeno

40,66 Kč/m2

My, zastupitelé-komunisté, jsme postupovali, jednali a rozhodovali se vždy v souladu s tím, co jsme před volbami slibovali. Nerozhodujeme se a nehlasujeme podle směru a síly větru.

Voličům - nájemníkům obecních bytů a budoucím žadatelům o pronájem obecního bytu v Králově Poli lze, na základě výše uváděných faktů, pouze připomenout a doporučit více popřemýšlet při volebních rozhodováních komu věnovat svůj hlas, a také o aktuálnosti lidové moudrosti vyjádřené, např. v příslovích:

JAK SI KDO USTELE -  TAK SI LEHNE
CO SI KDO UVAŘÍ  -  TO SI TAKÉ SNÍ

Naše voliče jsme nepodvedli a naopak podle svých možností a vlivu jsme usilovali o splnění našich závazků nejen k nim, ale také k dosažení spokojenosti i ostatních občanů Králova Pole, byť nás nepodpořili svým hlasem ve volbách.

Alois Zlatníček

ZMČ Brno-Královo Pole odvolalo 24. 10. 2011 z funkce starostu Ing. Kopečného za ODS (16 pro, 8 proti, 0 zdrž., 6 nehlasovalo). ODS vypověděla koaliční smlouvu politickým partnerům TOP 09, Zelení, KDU-ČSL. Následovalo jednání o nové koalici a novém vedení. 2. prosince 2011 vytvořeno nové vedení:

  • starosta R.Vykoukal – ČSSD
  • RMČ: ČSSD 4, ODS 4, KDU-ČSL 1
  • Koalice: ČSSD 9, ODS 7, KDU-ČSL  2 = 18

12. zasedání ZMČ  25. 6. 2012 už pod novým vedením:

  • zrušilo usnesení č.07Z6/25 o „zvyšování nájemného s využitím možností daných zákonem č. 107/2006 Sb. (tj. do výše tzv. cílového nájemného 111,97 Kč/m²).
  • schválilo ponechání nájemného ve výši 79,25 Kč/m² (zdrželi se a tudíž tímto nepodpořili schválení 3 koaliční zastupitelé ODS!!). Nepopiratelným faktem zůstává, že bez 3 hlasů zastupitelů KSČM by toto usnesení nebylo přijato, protože pro přijetí nehlasovali ani zastupitelé TOP 09, KPP, Zelení.