Představení volebního programu a čela kandidátní listiny KSČM

Autor: MěV KSČM Brno <kscm(at)kscm-brno.cz>, Téma: KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018, Vydáno dne: 06. 06. 2018

Volební program KSČM na období let 2018 - 2022 „BRNO PATŘÍ NÁM VŠEM“ nebyl vytvořen s cílem oslovit voliče vizemi komunistů, tím co sami považují pro rozvoj města za potřebné. Naopak, je výsledkem posouzení požadavků i přání obyvatel města získaných při osobních setkáváních a diskusích. Navazuje na volební program „KSČM pro město Brno na období 2014 – 2018“, využívá poznatky získané při jeho plnění a opírá se o zkušenosti a dosavadní práci našich zastupitelů.

Za brzdu rozvoje města Brna považujeme diletantismus současného vedení města, jehož představitelé nejsou ochotni komunikovat jednotlivá rozhodnutí napříč politickým spektrem. Volební program KSČM, ve kterém jsme si osvojili i řadu požadavků a námětů občanů města Brna, tak musí reagovat na dlouhodobé i nové problémy, které jsme mohli a měli řešit již dříve. Občan je - a nadále bude u KSČM na prvním místě. Našim cílem je zlepšení života obyvatel prostřednictvím zlepšování a rozvoje funkcí města. Ještě s větším nasazením se budeme věnovat problémům a potřebám občanů města, naše dveře budou pro ně vždy otevřené.

KSČM je připravena občanům města Brna sloužit, prosazovat jejich zájmy a podrobovat své veřejné počínání jejich kontrole.

Tomu odpovídají i priority volebního programu se kterým jde KSČM do letošních komunálních voleb:

 1. Nový Územní plán města Brna;
 2. Konec klientelismu, protekcionismu, korupce, užívání dvojího metru, byrokracie, zbytečných administrativní úkolů a papírování v samosprávných orgánech i v zařízeních města;
 3. Přímé rozhodování občana o použití části rozpočtu - participativní rozpočet;
 4. Výstavba obecních a družstevních bytů dostupných mladým rodinám;
 5. Nájemné v obecních bytech stanovíme na základě ekonomicky zdůvodněných parametrů (aktuálně maximálně 67,- Kč/m2), dostupné bydlení pro seniory starší 70 let (nájemné do výše 35,- Kč/m2);
 6. Razantnější rozvoj a zvýšený podíl městské hromadné dopravy;
 7. Možnosti pro bezplatný pobyt a stravování dětí ve školkách;
 8. Uspořádání MS v ledním hokeji v roce 2023 v nové víceúčelové hale;
 9. Výstavba nového fotbalového stadionu;
 10. Posílení činnosti Městské policie;
 11. Podpora občanským spolkům.
 12. Zavedení bezplatného jízdného pro seniory jako první fázi vezplatného jízdného;šeobecného bezplatného jízdného;

K prosazení a uvedení nejen těchto priorit v reálný život kandiduje do Zastupitelstva města Brna celá řada zkušených odborníků, politiků a političek. Zdaleka nejde jen o členy KSČM, na kandidátní listině jsou i členky a členové jiných politických stran, zájmových spolků i bezpartijních občanů. Řada z nich má za sebou výsledky, jimiž se může právem chlubit. Svou představu o své podílu na budoucí správě města vyjadřují kandidáti KSČM na 1. - 10. místě následovně:

Martin Říha, lídr kandidátky, současný zastupitel MČ Brno-střed a města Brna

Narodil jsem v roce 1969 v Brně. Naše město mám tzv. zažité v krvi. Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu stavební v Brně a po dobu 25 roků jsem pracoval ve stavebnictví. V tomto volebním období mě nenechalo klidným netransparentní nakládání s majetkem města v režii stávající koalice! Jde například o kontroverzní směny nemovitostí! Je i naší zásluhou, že některé tyto směny nebyly realizovány. I v oblasti investic stávající vedení města zaostává! Velkým tempem se naplňují kanceláře na MMB, tedy přibývá úředníků. Při navýšení příjmu rozpočtu o 2 mld ročně více není ve městě v podstatě nic vidět. Peníze se spotřebovávají a na investice nezbývá. Financuje se prapodivná kultura, přepisování historie a bazary aut na náměstích! Je třeba tomuto amatérskému a zcela nevhodnému řízení města říci ne! My komunisté máme řešení, které předkládáme občanům na základě diskuse s nimi. Chci podotknout, že chceme s občany, ale i s kolegy zvolenými ve volbách komunikovat a spravovat město tak, aby se nám všem v Brně žilo lépe a šťastněji. Bez kolapsů v dopravě, v důstojných bytových poměrech a aby naše děti měly krásné dětství. Tvrdím proto, že v příštím volebním období nesmí být na brněnské radnici žádný prostor pro klientelismus a protekcionismus, korupci, užívání dvojího metru, byrokracii, zbytečné administrativní úkoly a papírování. Osobně chci k rozvoji města přispět prací především v oblastech dopravy, investic a územního plánování. Spolu s kolegy vytvoříme prostor pro naplňování stěžejních bodů našeho volebního programu jako jsou:

 1. Razantnější rozvoj a zvýšený podíl městské hromadné dopravy a její návaznost na Integrovaný dopravní systém kraje;
 2. Koordinace rekonstrukčních a stavebních prací s cílem minimalizace dopadu na průchodnost a plynulost dopravy
 3. Odlehčení povrchové dopravy budeme řešit podpovrchovou kolejovou dopravou – nová koncepce MHD;
 4. Zkvalitnění koordinace rekonstrukčních a stavebních prací s cílem minimalizace dopadu na průchodnost a plynulost dopravy;
 5. Pokračování přímého rozhodování občana o použití části rozpočtu - participativní rozpočet.
 6. Vytvoření Programu výstavby obecních a družstevních bytů dostupných mladým rodinám, stanovení nájemného obecních bytech na ekonomicky zdůvodněných parametrech (aktuálně maximálně 67,- Kč/m2) a pro seniory starší 70 let dostupné bydlení do výše 35,- Kč/m2

JUDr. Helena Sýkorová, současná zastupitelka MČ Kohoutovice, města Brna a Jm kraje.

Léta se zabývám kulturou ve vší její rozmanitosti. Mou prioritou bude dokončení výstavby Janáčkova kulturního centra. Zajistím podporu občanským spolkům (zahrádkáři, včelaři, myslivci, rybáři apod.) jako významných spolutvůrců životního prostředí a krajiny, i národnostním menšinám.

Ing. Václav Fišer, referent krizové připravenost ZZS JmK

Mým oborem je bezpečnost i zdravotnictví. Podpořím další rozvoj schopností složek integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje a připravenost města na mimořádné události. Zasadím se o dostupnou zdravotní péči pro všechny občany, jak dostatečným spektrem specializovaných ambulancí včetně pohotovosti, tak počtem akutních lůžek v nemocnicích města (zejména Úrazová nemocnice), tak i o podporu občanům se zdravotní újmou.

Oldřich Duchoň, jednatel firmy

Mám zkušennosti se správou majetku, zajímá mne problematika investic. Zajistím dokončení přípravných prací na novém Územním plánu města Brna a vytvoření prostoru pro odbornou diskusi a jeho veřejné projednání. Hospodaření s majetkem města musí být uvážlivé k zajištění jeho nezbytných funkcí. Půjde mi rovněž o jednoznačné vymezení lokalit pro bytovou výstavbu včetně odpovídající technické a občanské vybavenosti.

Mgr. Vilém Ožana, pedagog

Jako pedagog rozumím problematice školství, financování škol, zabývám se i otázkami IT či veřejné správy. Budu usilovat o rozšíření možností pro bezplatný pobyt dětí ve školkách včetně stravování. Jsem zásadně proti zatahování politiky do škol, kde mojí prioritou je zejména boj proti vlivu neziskových organizací a jejich multikulturalismu. Jsem velký odpůrce inkluze ve školství. Nepodpořím žádný projekt, který dehonestuje naši zemi a naši minulost.

Petr Koš, strážník městské policie

Mou doménou je bezpečnost současně však i bytová problematika. Důsledně podpořím činnost Městské policie (včetně navýšení mzdových prostředků) s cílem zvýšení počtu pěších policejních hlídek pro zlepšení ochrany majetku (proti vandalismu) a prevence trestné činnosti, podpořím programy prevence kriminality i s využitím moderních technologií, výrazně se postavím proti korupci na úřadech, v zařízeních města i v samosprávných orgánech, nulová tolerance hazardu.

Jana Fialová, psychoterapeutka

Zabývám se celou oblastí sociální problematiky. Současně budu prosazovat přímou účast všech politických subjektů na veřejné správě a při projednávání připravovaných dokumentů. S tím souvisí i přímé vypořádávání připomínek.

Jiří Hráček, současný zastupitel MČ Brno-střed a města Brna

Oblast životního prostředí mi není cizí, stejně jako problematika školství. Zasadím se o využití nových technologií při komplexním řešení vysoké hlukové a prachové zátěže z dopravy, využití moderních technologií (tepelná čerpadla, centrální vytápění) pro omezení zátěže ze zdrojů vytápění, postupnou likvidaci ekologických zátěží z opuštěných výrobních provozů. V oblasti školství odmítám nedomyšlenou inkluzi a udělám vše pro rozumnější formu sociálního začleňování ve školských zařízeních na území města Brna

Pavel Valach, pracovník reklamní agentury

Vím, že mládež a sport patří k sobě. Všestranně se budu podílet na vytvoření podmínek pro pořádání mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2023 v nové víceúčelové hale i konečného rozhodnutí o výstavbě nového fotbalového stadionu.

Ing. Markéta Dohnalová, pracovnice v sociálních službách

Ráda se budu podílet na rozšiřování služeb městských a neziskových organizací spojené s nabídkou pracovních míst a sociálních služeb. Budu podporovat komunitní plánování na území města Brna. Budu se podílet na vytvoření Programu výstavby obecních a družstevních bytů dostupných mladým rodinám, zdravotně a sociálně znevýhodněným občanům a důchodcům. Stanovení nájemného v obecních bytech na ekonomicky zdůvodněných parametrech. Budu podporovat vytvoření chráněného bydlení a podporovaného bydlení z dotací města Brna, Jihomoravského kraje, státu a EU.