Kohoutovice - ARCHIV

Informace MO KSČM Kohoutovice a Žebětín pro členy KSČM a naše příznivce - 4. čtvrtletí 2015 a leden 2016

Ve 4. čtvrtletí 2015 a počátkem letošního roku měla naše organizace, stejně jako další stranické orgány, řadu úkolů, které jsou součástí příprav na IX. sjezd KSČM. Výbor naší místní organizace tak jako vždy k jejich plnění i kontrole za pomoci stranických skupin přistupoval odpovědně. Již v polovině minulého roku jsme zahájili přípravu výroční členské schůze, která proběhla v říjnu 2015. V rámci této přípravy byli naši členové prostřednictvím vedoucích stranických skupin seznámeni s dokumenty, které budou předloženy IX. sjezdu KSČM. Tyto materiály včetně připomínek k nim byly následně projednány na výroční členské schůzi. V uvedeném období pracovali zodpovědně také naše zastupitelky a členové výborů a komisí místní samosprávy.

Výroční členská schůze se uskutečnila 13. 10. 2015. Byla dobře připravená po stránce obsahové i organizační. Výbor místní organizace hodnotil její průběh kladně. Ve zprávě o činnosti místní organizace provedl výbor zhodnocení práce MO za uplynulý rok, plnění usnesení z předešlé výroční členské schůze a hodnotící schůze a nastínil další zaměření naší činnosti v roce 2016. Kladně bylo zhodnoceno konání besed na aktuální témata a veřejných členských schůzí, na kterých se však zatím nedaří zvýšit účast. Byla zdůrazněna potřeba vyšší pozornosti práci stranických skupin a jejich kontaktu se členy a sympatizanty naší strany. Velká pozornost byla věnována posouzení materiálů pro IX. sjezd KSČM a připomínkám k těmto materiálům.

Výroční členská schůze i v diskuzi znovu připomenula potřebu získávat nové členy a hledat cestu k těm, kteří byli členy strany do roku 1989 a z různých důvodů členství ukončili. Členů naší místní organizace ubývá a tak ke konci roku 2015 jsme měli 57 členů, z toho 29 žen. Každý rok se nám daří získávat 2 – 3 nové členy, ale pro naši další práci je to stále málo. V uplynulém roce ubylo 5 členů, z toho tři zemřeli a dva se odstěhovali mimo Kohoutovice. Chceme také hledat další možnosti pro předávání stranických informací. Je škoda, že se nám nepodařilo vyřešit obnovení vývěsní skříňky na konečné zastávce trolejbusu. Byla neustále ničena a pro pořízení nové zatím nejsou možnosti, i když jsme v této věci jednali s úřadem městské části.

Ve zprávě předložené výroční členské schůzi byla také zhodnocena činnost našich zastupitelek a členů výborů a komisí místní samosprávy. V kohoutovickém zastupitelstvu máme dvě zastupitelky, s. Sýkorovou a s. Knapovou. Ve všech výborech a komisích a také v redakční radě Kohoutovického kurýra působí naši členové a sympatizanti. Všichni plní své povinnosti dobře a výbor je zve nejméně dvakrát v roce na svá jednání.

Výroční členská schůze posoudila rovněž hospodaření v naší organizaci. Rozpočet pro rok 2015 byl plněn hospodárně a finanční prostředky byly vynakládány účelně. Členské příspěvky byly odevzdávány na MěV čtvrtletně. Výroční členská schůze rovněž schválila rozpočet na rok 2016, který je vyrovnaný včetně nákladů na volební kampaň pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

V diskuzi vystoupilo 6 přítomných s náměty k další činnosti a návrhy do usnesení výroční členské schůze. Tyto návrhy byly do usnesení doplněny a usnesení bylo jednomyslně schváleno.

Výroční členská schůze rovněž zvolila výbor místní organizace ve složení:
Helena Sýkorová – předsedkyně
Libuše Pollaková – místopředsedkyně
Marie Knapová – hospodářka místní organizace
Jiří Miča, Jiřina Sýkorová, Jaroslav Konečný – členové výboru
Kontrolou hospodaření pověřila výroční členská schůze s. Navrátilovou a s. Vojtovou.

Jako vedoucí stranických skupin budou v dalším období pracovat soudružky Cigánková, Harthová, Knapová, Pollaková, Jiřina Sýkorová, Lukšíková, Vojtová. Delegáty na městskou konferenci byli zvoleni s. Sýkorová, s. Miča, s. Pollaková a jako náhradník s. Smutný. Jako delegátka na krajskou konferenci byla doporučena s. Sýkorová.

Výroční členská schůze schválila trvalé omluvení 15 členů místní organizace z účasti na členských schůzích.

Usnesení výroční členské schůze dále stanovilo úkoly pro výbor a stranické skupiny, které budou součástí plánů práce na každé pololetí. Jedním z nejdůležitějších je příprava voleb do zastupitelstva kraje v roce 2016. V usnesení byla dále oceněna práce našich zastupitelek a zástupců ve výborech a komisích místní samosprávy. Výroční členská schůze dále uložila výboru místní organizace předat městskému výboru pro ÚV KSČM připomínky a návrhy ke sjezdovým materiálům, které členové MO přednesli nebo zaslali.

Na dalších dvou výborových schůzích výbor hodnotil výroční členskou schůzi jako dobře připravenou v souladu s pokyny ÚV a MěV KSČM a kladně zhodnotil i její průběh. Výbor dále jednal se členy výborů a komisí místní samosprávy. Dále bylo dohodnuto, že částka 30,- Kč na sjezdovou známku bude ve stranických skupinách vybrána v lednu 2016. Byl schválen plán práce na první pololetí 2016. Členská schůze proběhne 9. 2. 2016.

Výbor děkuje všem, kteří v naší místní organizaci pomáhají plnit náročné úkoly.

Leden 2016                                                                                 Výbor MU KSČM 1101
Kohoutovice a Žebětín

Plán práce MO na 1. pololetí 2016: 19. 1. - výborová schůze, 9. 2. - členská schůze, 15. 3.  - výborová schůze, 12. 4. - výborová schůze, 25. 4. - vzpomínkové setkání u pomníku letce Kašutina a v Žebětíně, 10. 5. - výborová schůze, 14. 6. - členská schůze
Schůze se konají v zasedací místnosti nad knihovnou Jiřího Mahena na konečné zastávce trolejbusu 37, Jírovcova ul., vždy od 17.00.

Kontakty:
Městský  výbor Komunistické strany Čech a Moravy v Brně 
Křenová 67, 659 58 Brno 
Sekretariát MěV KSČM
Tel.: 734 430 203, 725 986 936, 734 430 204
E-mailové adresy: mv.brno@kscm.cz, kscmbrno@quick.cz 
www: http://www.kscm-brno.cz 

Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy v Praze     
Politických vězňů 9, 111 21 Praha     
Telefon:  222 897 111
e-mail: leftnevs@kscm.cz
www: http://www.kscm.cz 

Haló noviny 
Politických vězňů  9, 111 21 Praha 
Telefon: 222 897 111
e-mail :  halo@mbox.vol.cz
www: http://www.halonoviny.cz


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 12. 02. 2016 | 664 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.