Kohoutovice - ARCHIV

Informace MO KSČM pro členy KSČM a naše příznivce srpen-listopad 2013

Podle schváleného plánu činnosti na II. pololetí tohoto roku připravoval výbor MO od srpna výroční členskou schůzi. Ta se uskutečnila v říjnu ještě před mimořádnými volbami do Poslanecké sněmovny PČR. Dále se výbor zabýval přípravou předvolební kampaně. S. Pollaková informovala členy výborů o úkolech, které mají organizace zabezpečovat. Výbor posoudil také obsah internetových stránek naší organizace, o jejichž aktualizaci se stará s. Sýkorová. Dále výbor schválil obsah písemné informace pro členy a příznivce naší organizace za 2. čtvrtletí.

V září výbor především pokračoval v přípravě výroční členské schůze. Jako součást této přípravy provedl zhodnocení práce našich zastupitelek, členů komisí rady městské části, výborů zastupitelstva městské části a redakční rady Kohoutovického kurýra. Výbor se dále zabýval plněním úkolů v přípravě voleb. Posoudil návrhy do okrskových volebních komisí a provedl jejich potřebné doplnění; s. Pollaková zajistila včasné předání návrhů na úřad městské části.

Výroční členská schůze se uskutečnila 15. října 2013. Obsah jednání byl dobře připraven a je možné konstatovat, že výroční schůze splnila úkoly dané ústředním a městským výborem. Je jen škoda, že účast byla tentokrát poměrně malá. Bylo přítomno 16 členů místní organizace a jeden host. V diskuzi pak vystoupilo 5 účastníků schůze. Schůzi řídil předseda MO s. Krejčí. Zprávu o činnosti a úkolech pro další období přednesla s. Knapová. Hospodaření MO zhodnotila s. Jiřina Sýkorová, která připravila i předběžný návrh rozpočtu pro rok 2014 (informaci o hospodaření přednesla s. Helena Sýkorová). S. Sýkorová dále přednesla obsáhlé informace k přípravě a provedení voleb do Poslanecké sněmovny PČR včetně volebního programu KSČM. Agitační materiály byly účastníkům schůze předány při prezenci a dalším členům prostřednictvím vedoucích stranických skupin. Ve volební kampani byla využita i naše vývěska, o kterou nyní pečuje náš příznivec pan Chmelíček. V dalších volebních kampaních by bylo potřeba, aby stranické orgány zajistily větší počet předvolebních agitačních materiálů. Doručování předvolebních Haló novin bylo nerovnoměrné. Do některých domů noviny nebyly doručeny, případně byly do některých schránek doručeny ve velkém balíku reklamních letáků, takže je lidé mnohdy vyhodili.

Ve zprávě o činnosti je zhodnoceno plnění usnesení z minulé výroční členské schůze a také plnění úkolů daných ústředním a městským výborem za uplynulý rok. Práce výboru je pololetně stanovena plánem práce a tento je dobře plněn. Pozornost byla věnována také práci stranických skupin. Vedoucím skupin jsou předávány pravidelné informace různým způsobem (telefonicky, osobně, mailem, poštou) prostřednictvím členů výboru. Nedořešena zůstala situace ve stranické skupině v Žebětíně (včetně vedoucího stranické skupiny). Dále je třeba zabezpečit nové vedení skupiny na ulicích Axmanova a Jírovcova (s. Obrovský přešel z Kohoutovic do Bystrce a s. Tručka je v MO ze zdravotních důvodů trvale omluven). Výbor po výroční členské schůzi tuto záležitost řešil a o skupinu bude pečovat s. Cigánková. Stranické skupiny ve své činnosti stále využívají písemné informace pro naše členy a příznivce. Ve stranických skupinách bude také potřeba dokončit přehledy o práci s našimi sympatizanty a tyto stále doplňovat.

Jedním z trvalých úkolů je hledat další možnosti, aby spoluobčané byli informováni o aktuálních problémech a jejich možném řešení. Jednou z cest, které se i v minulosti osvědčovaly, jsou veřejné stranické schůze a besedy. Proto již v prvním pololetí příštího roku je počítáno s besedou k nájemnímu bydlení, k otázkám nájemného a změnám, které v této oblasti přinese nový občanský zákoník.

Výroční zpráva také připomíná potřebu stálé pozornosti vývoji členské základny v MO. Od výroční schůze má organizace 3 přihlášky ke členství v KSČM předané Městským výborem KSČM. Zájemci o členství jsou zváni na každou výborovou i členskou schůzi, ale kontakt s nimi se zatím nedaří navázat. Je třeba mít na zřeteli skutečnost, že nám členové odchází a jejich počet se rok od roku snižuje.

Zpráva o činnosti podruhé v tomto roce hodnotila práci našich dvou zastupitelek a členů výborů, komisí a redakční rady místní samosprávy. Soudružky Sýkorová a Knapová odvádějí v zastupitelských funkcích dobrou práci. Obě jsou ve stálém kontaktu s výborem místní organizace. S. Knapová je členkou finančního výboru ZMČ a členkou společensko-kulturní komise. S. Sýkorová nás zastupuje v redakční radě Kohoutovického kurýra, v Kontrolním výboru ZMČ a je členkou dozorčí rady společnosti MOP Brno. Letos v září byla zastupitelstvem městské části zvolena do funkce předsedkyně kontrolního výboru. Naše organizace má své zástupce ve všech komisích zastupitelstva (s výjimkou komise tělovýchovné), kde působí naši členové a také tři naši sympatizanti – nestraníci pan Chmelíček, pan Blatný a paní Pilařová. Všichni si za svoji činnost zaslouží poděkování.

Ve zprávě bylo také řečeno, že je potřeba hledat dále možnosti, jak informovat občany o jednání v komisích, výborech a dalších orgánech samosprávy. Je třeba také usilovat o větší účast našich členů a příznivců na jednání zastupitelstva a o jejich podporu pro naše návrhy, které zastupitelky s. Knapová a s. Sýkorová předkládají. To se zatím nedaří.

Předložené usnesení výroční členské schůze bylo po diskuzi schváleno. Potvrzuje složení výboru MO, ve kterém dále pracují s. Krejčí – předseda, jako členové ss. Hebnar, Miča (místopředseda), Pokorný, Knapová, Pollaková (místopředsedkyně), Sýkorová Helena a Sýkorová Jiřina, která je pověřena vedením hospodaření MO. Dále byly potvrzeny soudružky Navrátilová a Vojtová jako revizorky hospodaření. Potvrzeni byli i dosavadní vedoucí stranických skupin. Do městského výboru výroční členská schůze doporučila s. Helenu Sýkorovou, která nás bude zastupovat i jako delegátka městské konference. Náhradníkem delegáta konference byl schválen s. Miča. Do ÚV KSČM je doporučen s. Březa, za předsedu městského výboru s. Býček a za kandidátku pro příští volby do Zastupitelstva města Brna s. Helena Sýkorová.

Výhledově je doporučováno zařadit na volitelná místa kandidátky do zastupitelstva Kohoutovic s. Knapovou a H. Sýkorovou. Výroční schůze uložila výboru zpracovat celý návrh kandidátky a v nejbližším termínu jej projednat a schválit na členské schůzi.

Schváleny byly také úkoly pro výbor místní organizace v souladu se závěry zprávy o činnosti MO a úkoly pro stranické skupiny. Usnesení bylo schváleno jednomyslně. Bude předáno vedoucím stranických skupin pro práci v dalším volebním období.


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 18. 11. 2013 | 967 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.