KOHOUTOVICE

Volební program Komunistické strany Čech a Moravy pro volby do Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice v roce 2014

Přinášíme Vám tato témata: Plnění volebního programu za volební období 2010 - 2014, Úroveň spolupráce v orgánech samosprávy, Pokud budeme v roce 2014 zvoleni do Zastupitelstva městské části, soustředíme se ve své činnosti na tyto priority, Kandidátní listina KSČM pro volby do Zastupitelstva MČ Brno – Kohoutovice.

Plnění volebního programu za volební období 2010 - 2014

Na základě výsledků voleb pracovaly v Zastupitelstvu městské části Brno-Kohoutovice za KSČM dvě zastupitelky. Do komisí Rady městské části bylo delegováno dalších pět zástupců za naši stranu, z nichž dva jsou bez politické příslušnosti. Vedle toho jsme měli též zastoupení v kontrolním a finančním výboru a v redakční radě Kohoutovického kurýra. Pozitivně je hodnocena jejich aktivní práce v zastupitelstvu, výborech i v komisích. Naši zástupci byli v trvalém styku s občany, zejména při veřejných besedách je informovali o komunálních problémech, přenášeli jejich připomínky na jednání Zastupitelstva a na úřad městské části a sledovali jejich řešení. Podíleli se na organizování společenského života v Kohoutovicích (veřejné besedy k aktuálním problémům života občanů, akce k výročí osvobození města Brna, blahopřání občanům k životním výročím atd.).

Úroveň spolupráce v orgánech samosprávy

Při jednání zastupitelstva a jeho orgánů jsme podporovali všechny návrhy, které byly v souladu se záměry našeho volebního programu. Na druhé straně jsme soustavně upozorňovali na nedostatek demokratického rozhodování v zastupitelstvu i v Radě městské části. Nemůžeme se ztotožnit s uplatňováním zásady „vítěz bere vše“. Naším cílem nejsou místa v radě a dalších orgánech samosprávy za každou cenu, ale možnost podílet se na přípravě důležitých rozhodnutí od samého počátku jejich přípravy, demokratická diskuse o všech návrzích, v níž má místo každý zastupitel. Nebojíme se demokratické kontroly naší činnosti veřejností. Proto nám záleží na tom, aby občané byli přítomni na jednáních zastupitelstva, účastnili se diskuze a mohli tak provést konstruktivní oponenturu předkládaných materiálů.

Pokud budeme v roce 2014 zvoleni do Zastupitelstva městské části, soustředíme se ve své činnosti na tyto priority:

 • Územní rozvoj
 • Souhrnným cílem je prosazování projektů rozvoje naší městské části a pokračování v realizaci regenerace sídlištního celku Kohoutovice.
 • Pro prosazení tohoto cíle budeme usilovat o získávání co největšího množství dotací ze státního rozpočtu, z krajských dotačních titulů a z evropských fondů.
 • Nebudeme podporovat neuvážený prodej majetku města do vlastnictví jednotlivců a skupin.
 • Doprava
 • Sledovat kvalitu MHD, usilovat o zlepšení dopravní obslužnosti v naší městské části, operativně řešit s Dopravním podnikem města Brna vzniklé problémy.
 • Hledat, i ve spolupráci se soukromým sektorem a individuálními zájemci z řad občanů, možnosti dalšího budování parkovišť s využitím dotací z evropských fondů.
 • Priority v oblasti bydlení
 • Pokračovat v modernizaci a opravách vnitřního zařízení obecních domů a bytů včetně výtahů, bytových jader a výměny elektroinstalací.
 • Využít aktivit občanů - nájemníků pro zlepšení péče o byty a okolí obecních domů.
 • Vybudovat bezbariérové přístupy do obecních domů.
 • Pro posílení péče o společné prostory obecních domů a ke zlepšení spolužití nájemníků v těchto domech navrhnout se souhlasem nájemníků obnovení funkce domovních důvěrníků.
 • Nedopustit odliv výnosů z bytového hospodářství na jiné účely; omezit neproduktivní náklady na provoz bytového hospodářství.
 • Bránit dalšímu nárůstu nájemného.
 • Prosadit vyhrazení pravomoci Zastupitelstva městské části rozhodovat o výši jednotkového nájemného v obecních bytech (dosud rozhoduje Rada městské části), a tím umožnit občanům účastnit se jednání o nájemném.
 • Sociální oblast a zdravotnictví

V sociální oblasti by na všech úrovních veřejné správy mělo být základní prioritou snižování nezaměstnanosti a orientace na vytváření nových trvalých a kvalifikovaných pracovních míst. Územní plán naší městské části nepředpokládá významnější růst výrobních kapacit; podpora vyšší zaměstnanosti je proto možná především v souvislosti s budování a provozem objektů občanské vybavenosti. Rovněž se nepředpokládá zřizování zdravotnických zařízení s celoměstskou a vyšší působností. Působí zde téměř výhradně privátní zdravotnická zařízení praktických lékařů a ambulantních specialistů. Orgány samosprávy městské části mohou sledovat názory občanů na vhodnou strukturu zdravotnických služeb a vytvářet podmínky pro její zlepšení. Našimi prioritami proto bude:

 • Zlepšení rozsahu a kvality služeb poskytovaných občanům naší městské části.
 • Podpora opatření pro zlepšení životních podmínek mladých rodin s dětmi.
 • Zlepšování životních podmínek seniorů.
 • Aktivní pomoc občanům při řešení jejich sociálních problémů a složitých životních situací.
 • Školství
 • Usilovat o rozšíření kapacity mateřských škol v Kohoutovicích.
 • Podporovat pokračování rekonstrukce školských zařízení.
 • Rozšířit možnosti zpřístupnění venkovního i vnitřního zařízení škol pro zájmovou a sportovní činnost veřejnosti.
 • Kultura, sport a výchova mladé generace
 • Podporovat vybudování kulturního a společenského centra.
 • Podporovat kulturní a umělecké akce a koncerty na veřejných prostranstvích (také ve spolupráci s CVČ Legato).
 • Vytvořit naučnou stezku napříč starými Kohoutovicemi a sídlištěm – historie Kohoutovic, budování sídliště, pojmenování ulic.
 • Bezpečnost, veřejný pořádek a životní prostředí
 • Obnovit stálou služebnu městské policie v Kohoutovicích, která byla vybudována z nájemného z obecních bytů.
 • Spolupracovat s městskou policií na projektech bezpečného bydlení a prevence proti trestné činnosti.
 • Dbát o kvalitní, včasné a účelné provádění údržby a oprav na veřejných prostranstvích a komunikacích.
 • Dbát o ochranu veřejné zeleně a čistotu veřejných prostranství.
 • Veřejná správa
 • Zajistit co nejširší přístup k informacím o činnosti místní samosprávy a úřadu městské části (rozšířit webové stránky MČ – zveřejnění: plánovaných a provedených oprav a investic včetně oprav a úprav veřejných prostranství a ploch zeleně, celého průběhu výběrového řízení u veřejných zakázek, informací o dotacích poskytovaných místní samosprávou).
 • Zatraktivnit formu i obsah Kohoutovického kurýra, vytvořit v něm stálé rubriky Názory zastupitelů a Pohled občana.
 • Činnost zastupitelů
 • Při tvorbě orgánů Zastupitelstva, zejména Rady městské části a výborů Zastupitelstva, prosazovat zásadu poměrného zastoupení v orgánech podle výsledků voleb;
 • Iniciovat vytvoření a schválení Programového prohlášení Zastupitelstva (dosud pouze koalice na úrovni Rady MČ) a snažit se do něj prosadit hlavní priority volebního programu KSČM;
 • Při tvorbě dokumentů a usnesení hledat v Zastupitelstvu co nejširší shodu v zájmu městské části a jejích obyvatel;
 • Uplatňovat morální zásady činnosti a chování zastupitele, zejména Morálního kodexu zastupitele přijatého Zastupitelstvem MČ ve volebním období 2002 – 2006;
 • V zápisech z jednání Zastupitelstva a Rady uvádět hlasování podle jmen, k tomu přijmout odpovídající organizační opatření.

Společně rozhodneme, jak budeme v našem  městě žít!

 

Vážení spoluobčané!
Naším základním cílem je, aby všichni obyvatelé naší městské části žili klidně a bez obav o svoji bezpečnost. Chceme, aby měli důvěru ke svým zastupitelům a spolupracovali s nimi při řešení problémů městské části. Chceme, aby každý občan Kohoutovic měl možnost zaujmout stanovisko k těmto problémům a vyjádřit své připomínky k připravovaným řešením. Jsme připraveni pracovat pro vás pod veřejnou kontrolou občanů, ve spolupráci s ostatními politickými subjekty a místními spolky.
Obracíme se proto na vás:

Využijte svého práva a dejte svým hlasem pro KSČM podporu kandidátům, kteří zastávají zájmy většiny poctivých občanů a kteří chtějí, aby se slušným lidem slušně žilo!

Kandidátní listina KSČM
pro volby do Zastupitelstva MČ Brno – Kohoutovice

 • JUDr. Helena Sýkorová, 59 let, právnička
 • Marie Knapová, 55 let, zdravotní sestra
 • Roman Šedý, 42 let, manažer
 • Hana Chylíková, 58 let, důchodkyně
 • PharmDr. Veronika Krajčová, 31 let, farmaceutka
 • Zora Hrubá, 57 let, zdravotní sestra
 • Ing. Bc. Jaroslav Konečný, 44 let, pedagog
 • Jiřina Klimešová, 64 let, důchodkyně
 • RSDr. Michal Pukančík, 75 let, důchodce
 • Jaroslava Vojtová, 61 let, zdravotní sestra
 • Ing. Jiří Miča, CSc., 73 let, ekonom
 • Ing. Jaroslav Škarvada, PhD., 33 let, programátor  
 • František Eliáš, 58 let, instalatér
 • Eliška Přikrylová, 58 let, kuchařka
 • RSDr. František Pokorný, 79 let, důchodce
 • Ivana Konečná, 67 let, důchodkyně
 • Miroslav Melusin, 66 let, důchodce
 • Marie Nováková, 82 let, důchodkyně
 • Oto Zelený, 44 let, řidič
 • Miloslav Tručka, 83 let, důchodce
 • Jaroslav Krejčí, 71 let, důchodce

| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 22. 08. 2014 | 1420 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.