KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

Volební program KSČM na období 2018 - 2022 „BRNO PATŘÍ NÁM VŠEM“

Tento volební program vychází a navazuje na volební program „KSČM pro město Brno na období 2014 – 2018“, využívá poznatky získané při jeho plnění a opírá se o zkušenosti a dosavadní práci našich zastupitelů.

Za brzdu rozvoje města Brna považujeme diletantismus současného vedení města, jehož představitelé nejsou ochotni komunikovat jednotlivá rozhodnutí napříč politickým spektrem.

Náš volební program, ve kterém jsme si osvojili i řadu požadavků a námětů občanů města Brna, tak musí reagovat na dlouhodobé i nové problémy, které jsme mohli a měli řešit již dříve.

Občan je - a nadále bude - u nás na prvním místě. Našim cílem je zlepšení života obyvatel prostřednictvím zlepšování a rozvoje funkcí města.

Ještě s větším nasazením se budeme věnovat Vašim problémům a potřebám, naše dveře budou pro Vás vždy otevřené.

KSČM je připravena Vám, občanům města Brna, sloužit, prosazovat Vaše zájmy a podrobovat své veřejné počínání Vaší kontrole.

Naše priority jsou:

 • Nový Územní plán města Brna;
 • Konec klientelismu, protekcionismu, korupce, užívání dvojího metru, byrokracie, zbytečných administrativní úkolů a papírování v samosprávných orgánech i v zařízeních města;
 • Přímé rozhodování občana o použití části rozpočtu - participativní rozpočet;
 • Výstavba obecních a družstevních bytů dostupných mladým rodinám;
 • Nájemné v obecních bytech stanovíme na základě ekonomicky zdůvodněných parametrů (aktuálně maximálně 67,- Kč/m2), dostupné bydlení pro seniory starší 70 let (nájemné do výše 35,- Kč/m2);
 • Razantnější rozvoj a zvýšený podíl městské hromadné dopravy;
 • Možnosti pro bezplatný pobyt a stravování dětí ve školkách;
 • Uspořádání MS v ledním hokeji v roce 2023 v nové víceúčelové hale;
 • Výstavba nového fotbalového stadionu;
 • Posílení činnosti Městské policie;
 • Podpora občanským spolkům;
 • zavedení bezplatného jízdného pro seniory jako první fázi všeobecného bezplatného jízdného;

 

Volební program KSČM na období 2018 - 2022
„BRNO PATŘÍ NÁM VŠEM“

A.  ROZVOJ MĚSTA
(Územní rozvoj, Dopravní infrastruktura, Hospodářský rozvoj a Financování)

 

1. Strategie územního rozvoje - územní plán:

 • dokončíme přípravné práce na novém Územním plánu města Brna a vytvoříme prostor pro odbornou diskuzi a veřejné projednání v průběhu přípravy za účelem jeho hladkého schválení;
 • jednoznačně vymezíme lokality pro bytovou výstavbu včetně odpovídající technické a občanské vybavenosti;
 • vymezíme plochy pro byty pro seniory a tělesně postižené s bezbariérovým přístupem;
 • vymezíme potenciální kapacity pro moderní, technologicky revoluční a ekologickou výrobu a podnikání s respektováním ochrany městských lesoparků a kvalitního zemědělského půdního fondu;
 • jednoznačně stanovíme principy využití opuštěných výrobních provozů a dalších nevyužívaných lokalit včetně likvidace ekologické zátěže;
 • vymezíme podmínky a limity pro výstavbu nákupních center s dostatečnou návaznou občanskou vybaveností při respektování dostupnosti a kvality životního prostředí;
 • podpoříme rozvoj menších obchodů v bytové zástavbě;
 • zachováme stávající rozsah ploch pro zahrádkářské osady jako součást městské zeleně a vymezíme pro ně rozvojová území;
 • prosadíme zpracování účinné protipovodňové ochrany města a systému zadržování vody v krajině.

2. Dopravní infrastruktura:

 • společně s urychlením dobudování Velkého městského okruhu nastavíme omezení tranzitní dopravy v částech města primárně určených pro bydlení;
 • aktivně přistoupíme k budování moderního železničního uzlu Brno plnícího funkci nezbytného článku rozvoje města komfortního pro život jeho obyvatel a návštěvníků;
 • prosadíme dořešení trasy komunikace č. 43 dopravně i ekologicky nejpřínosnějším řešením (odpovědnost i vůči obcím severně od Brna);
 • odlehčení povrchové dopravy budeme řešit podpovrchovou kolejovou dopravou – nová koncepce MHD;

3. Uvážlivé hospodaření s majetkem města k zajištění nezbytných funkcí města:

 • důsledně a cíleně budeme využívat zákonné možnosti volených orgánů při kontrole hospodaření města;
 • při zadávání a financování veřejných zakázek se zaměříme na zamezení klientelismu
 • podpoříme rozvoj městských příspěvkových organizací a společností s vlastnickým podílem města;
 • zasadíme se o vrácení Brněnských vodáren a kanalizací do plného vlastnictví města;
 • pro rozvoj města budeme aplikovat moderní technologie 21. století (WIFI zdarma, karta Brňana, ...) s využitím spolufinancování z evropských fondů ;
 • lepším využíváním městských úřadů a společností omezíme náklady na dodavatelské služby a získané úspory využijeme zejména v sociální oblasti a v oblasti zdravotnictví;
 • dotace pro neziskové organizace budeme přednostně směrovat do oblasti sociální a zdravotní péče;
 • nepřipustíme klientelismus, protekcionismus (např. dvojí ceny při prodeji majetku města, zvyšování vlastních platů, rozdávání trafik za loajalitu, nemravné platy a roční odměny, …) ani zbytečné administrativní úkoly a papírování.

B. ROZVOJ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK PRO OBČANY
(Zaměstnanost, Zdravotnictví, Bydlení, Rodina a senioři, Školství a mládež, Životní prostředí, Dopravu, Kultura a sport a Bezpečnost obyvatel a ochrana majetku):

1. Podpora zaměstnanosti a podnikání:

 • trvale podporujeme inovační a živnostenské aktivity zaměřené na zvýšení celkové zaměstnanosti obyvatel Brna;
 • podpoříme rozšiřování služeb městských organizací ve spojitosti s nabídkou pracovních míst
 • podpoříme vyšší zapojování sociálně znevýhodněných osob do placených veřejně prospěšných prací v rámci města, městských částí a městských příspěvkových organizací a společností (například pro údržbu města);
 • odmítáme „taktiku“ zaměstnávání pedagogů v základních školách na dobu určitou;
 • budeme vytvářet prostředí pro rozvoj místních podniků;
 • při zadávání veřejných zakázek využijeme sociální a ekologická kritéria;
 • podpoříme poskytování dotací městským organizacím na tvorbu pracovních míst.

2. Zdravotnická zařízení města:

 • zasadíme se o zdravotní péči pro občany na úrovni 21. století, jak dostatečným spektrem specializovaných ambulancí, tak počtem akutních lůžek ke zkrácení lhůt operací (Úrazová nemocnice);
 • s důrazem na důstojný závěr života pro všechny bez rozdílu se zasadíme o vybudování moderní městské Léčebny dlouhodobě nemocných (Úrazová nemocnice). Domova pro seniory (Červený kopec) a dostatečnou kapacitu následné a rehabilitační péče ;
 • zachováme služby Centra dětských odborných zdravotnických služeb;
 • zachováme vliv města na rozsah ambulantní lékařské a zdravotnické služby v poliklinice Zahradníkova, Horníkova a Halasovo náměstí.

3. Bytová politika:

 • zamezíme vyvádění finančních prostředků z bytového hospodářství a prosadíme rozvoj bytového fondu jako prostředku k naplnění jedné ze základních lidských potřeb - bydlení;
 • prosadíme program výstavby obecních a družstevních bytů dostupných mladým rodinám;
 • podpoříme rekonstrukce velkometrážních obecních bytů na byty malometrážní pro sociálně slabší občany (sociální byty, startovací byty, komunitní a sdílené bydlení pro seniory);
 • zrušíme diskriminační opatření města při prodeji a pronájmu obecního bytového fondu;
 • nastavíme pravidla pro přidělování a pronajímání obecních bytů na principech rovnoprávného postavení žadatelů i nájemníků vůči městu a za věcně zdůvodněné nájemné (kvalita bytu i prostředí);
 • zajistíme zkvalitnění a důsledně využívání celoměstské centrální evidence obecních bytů;
 • prosadíme ve Statutu města Brna, aby veškeré výnosy z nájemného z obecních bytů byly využívány výhradně pro správu a obnovu obecního bytového fondu;
 • stanovíme nájemné v obecních bytech na ekonomicky zdůvodněných parametrech (aktuálně maximálně 67,- Kč/m2).

4. Životní podmínky pro rodiny, seniory a tělesně postižené:

 • zajistíme rozšíření sítě obecních mateřských škol s cílem dostupnosti pro děti již od 2 let;
 • podpoříme rodiny s postiženým dítětem formou slevy na nájemném (do výše 25%);
 • rozšíříme kapacitu péče o dítě v jeslích a dětských skupinách
 • bude vytvářet dostatek azylových kapacit pro osamělé matky s malými dětmi;
 • posílíme preventivní péči o sociálně ohrožené děti a mládež, jejich vzdělávání a zařazování do zaměstnání;
 • věnujeme se plnohodnotnému začlenění národnostních menšin do života města;
 •  
 • rozšíříme kapacitu a zvýšíme kvalitu zařízení pro seniory a budeme podporovat jejich provoz;
 • pro seniory starší 70 let vytvoříme podmínky pro dostupnost bydlení (nájemné do výše 35,- Kč/m2);
 • sociální vyloučení budeme řešit komplexně, s důrazem na odpovědnost za zapojení do běžného života včetně pracovního zapojení;
 • hlavním kritériem pro poskytování sociální pomoci musí být sociální potřebnost a odpovědnost příjemce.

5. Školství a volno-časové aktivity a sport pro mládež:

 • zajistíme transparentnost hospodaření školských zařízení;
 • rozšíříme využití volných prostorových kapacit ve školách pro zájmové a mimoškolní aktivity dětí a mládeže;
 • rozšíříme možnosti pro bezplatný pobyt dětí ve školkách, včetně stravování;
 • výrazněji podpoříme zájmové činnosti dětí a mládeže;
 • zkvalitníme podmínky pro dostupné školní stravování, včetně finanční podpory;
 • postupně zmodernizujeme školní tělovýchovná zařízení a rozšíříme volně přístupná sportoviště;
 • podpoříme přednostně činnost těch sportovních oddílů a klubů, které se budou věnovat mládeži;

6. Kvalita životního prostředí:

 • dobudujeme technickou a rekreační infrastrukturu v oblasti Brněnské přehrady s důrazem na udržitelnou kvalitu vody v součinnosti s Jihomoravským krajem a Povodím Moravy;
 • s využitím nových technologií budeme komplexně řešit vysoké hlukové a prachové zátěže z dopravy;
 • s využitím moderních technologií (tepelná čerpadla, centrální vytápění) omezíme zátěže ze zdrojů vytápění;
 • zdokonalíme sběr tříděného odpadu a zvýšíme podíl recyklace odpadu;
 • prosadíme postupnou likvidaci ekologických zátěží z opuštěných výrobních provozů;
 • zkvalitníme péči o městské parky, lesoparky a lesy jako základní složky kultivace městské prostředí;
 • zamezíme rozprodeji veřejných prostor pro komerční aktivity (nenecháme je měnit na prodejní galerie, zredukujeme velkoplošné reklamy a odstraníme reklamy instalované na černo);
 • podpoříme občanské spolky (zahrádkáři, včelaři, myslivci, rybáři apod.) jako významné spolutvůrce životního prostředí a krajiny.

7. Doprava veřejná a doprava v klidu:

 • zahájíme práce na nové koncepci městské hromadné dopravy, která již neodpovídá potřebám 21. století;
 • preferujeme razantnější rozvoj a zvýšený podíl městské hromadné dopravy a její návaznost na Integrovaný dopravní systém kraje;
 • podpoříme racionální obnovu vozového parku MHD;
 • zajistíme podmínky pro efektivní organizaci sítě MHD umožňující zavedení bezplatného jízdného pro seniory jako první fázi všeobecného bezplatného jízdného;
 • vybudujeme kapacitně vyhovující záchytná parkoviště P+R v okrajových částech města v návaznosti na systém MHD;
 • dopracujeme a zkvalitníme systém parkování v centru města a jeho okolí;
 • zavedeme řád pro souběh cyklistické a pěší dopravy;
 • podpoříme různé formy a kapacitu sdílení dopravních prostředků (kola, auta);
 • zasadíme se o silnější technickou podporu ekologicky přívětivých dopravních prostředků;
 • zkvalitníme koordinaci rekonstrukčních a stavebních prací s cílem minimalizace dopadu na průchodnost a plynulost dopravy.

8. Dostupná kultura a aktivní sportovní vyžití:

 • podpoříme kulturní zařízení a kulturně hodnotné akce s dostupností pro širokou občanskou veřejnost;
 • budeme udržovat moravské lidové kulturní tradice, amatérské aktivity a aktivity dětí a mládeže;
 • zamezíme snahám o účelovou a jednostrannou interpretaci dějin;
 • zajistíme plánovitý rozvoj příspěvkových kulturních zařízení města;
 • zachováme podporu a podmínky pro rozvoj kultury a tradic národnostních menšin;
 • budeme účelně pečovat o historické dědictví města, jeho kulturních a architektonických památek včetně ochrany před vandalismem;
 • dokončíme výstavbu Janáčkova kulturního centra;
 • narovnáme systém přidělování dotací v kultuře a sportu;
 • zefektivníme využívání sportovních a tělovýchovných zařízení pro širší veřejnost;
 • dle reálných možností dobudujeme sportovní komplex v lokalitě Ponava;
 • prosadíme a zahájíme výstavbu víceúčelové haly pro lední hokej (bez důrazu na konkrétní lokalitu) s cílem pořádání mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2023;
 • prosadíme a zahájíme výstavbu fotbalového stadionu.

9. Bezpečnost občanů a ochrana majetku:

 • důsledně podpoříme činnost Městské policie (včetně navýšení mzdových prostředků) s cílem zvýšení počtu pěších policejních hlídek pro zlepšení ochrany majetku (proti vandalismu) a prevence trestné činnosti;
 • podpoříme programy prevence kriminality i s využitím moderních technologií;
 • výrazně se postavíme proti možné korupci na úřadech, v zařízeních města i v samosprávných orgánech;
 • budeme důsledně postupovat proti nabídce a prodeji návykových látek a alkoholu dětem a mládeži;
 • nulová tolerance hazardu;
 • podpoříme programy proti mezigenerační nesnášenlivosti, proti projevům rasismu, nacionální nadřazenosti a názorové netolerance;
 • využijeme všechny zákonné prostředky včetně moderních technologií v rámci boje proti vandalismu;
 • podpoříme další rozvoj složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje (Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba).

 

C.  ROZŠÍŘENÍ ÚČASTI NA ROZHODOVÁNÍ
(veřejná správa, účast občanů)

1. Podíl na veřejné správě

 • prosazujeme účast všech politických subjektů na veřejné správě a při projednávání připravovaných dokumentů a přímé vypořádávání připomínek s nimi;
 • prosazujeme poměrné zastoupení v orgánech města podle výsledků voleb (včetně rady);
 • zajistíme účast odborníků a iniciativ v komisích rady;
 • vytvoříme prostor pro kvalifikovanou odbornou činnost úřadů a institucí s důrazem na přímou odpovědnost za předložené dokumenty;
 • posílíme jednotu rozhodování města a městských částí;
 • posílíme roli zastupitelstva při zásadním rozhodování v jednotlivých oblastech (investice, bytová politika);
 • zajistíme spolupráci se zastupiteli Jihomoravského kraje a poslanci při tvorbě návrhů účelných legislativních opatření (snížení nezaměstnanosti, územní plánování, veřejné zakázky);
 • podporujeme využívání moderních informačních technologií pro správu města a kontakt s občany;
 • zavedeme pravomoc zastupitelstev městských částí na rozhodování v rámci celoměstských limitů o výši jednotkového nájemného za obecní byty.

2. Účast občanů při rozhodování

 • budeme pokračovat v programu participativní rozpočet – přímé rozhodování občana o použití části rozpočtu;
 • zavedeme přímou účast občanů při rozhodování o podobě veřejných prostranství;
 • v případě zásadních otázek využijeme institut místního referenda na základě objektivních odborných analýz;
 • nedopustíme rozhodování samosprávy omezující práva občanů města;
 • zajistíme rozšíření komunikace s veřejností k zásadním otázkám před rozhodnutím;
 • jsme stále připraveni vyslechnout každého, kdo se chce vyjádřit k připravovaným rozhodnutím;
 • jsme k dispozici radou i podporou každému, kdo potřebuje řešit své individuální potřeby ve vztahu s veřejnou správou;

Předložený volební program „BRNO PATŘÍ NÁM VŠEM“ je výsledkem pečlivé práce našich zástupců v orgánech města, důsledného sledování zájmů veřejnosti a posouzení požadavků obyvatel města Brna.

Váš hlas neskončí ve volební urně, po celé funkční období bude Vaším hlasem KSČM.

My jsme zárukou,  že hlas vhozený pro KSČM je hlasem pro budoucí spokojenost Vaši i Vašich potomků.


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 12. 07. 2018 | 2273 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.