ARCHIV - VOLBY 2014

Volební program na období 2014 - 2018 „KSČM PRO MĚSTO BRNO“

Volební program „KSČM pro město Brno“ na období 2014 – 2018 vychází z volebního programu KSČM pro končící volební období. Za brzdu územního, hospodářského a sociálního rozvoje města považujeme přetrvávající absenci plnohodnotné komunikace zainteresovaných subjektů a politických stran před rozhodováním. Předloženým návrhem shrnujeme opatření významné pro rozvoj funkcí města a pro zlepšení života obyvatel. Nehledejte v programu populistické a neprověřené návrhy, budeme vždy usilovat o věcné kvalifikované rozhodování, opírající se o stanoviska občanů.


Deklarujeme následující trvalé priority
ROZVOJE MĚSTA
(Územní rozvoj, Dopravní infrastrukturu, Hospodářský rozvoj a Financování)
A
ROZVOJE ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK PRO OBČANY
(Zaměstnanost, Zdravotnictví, Bydlení, Rodinu a seniory, Školství, Životní prostředí, Dopravu, Tělovýchovu a sport, Kulturu a Bezpečnost obyvatel):

Strategie územního rozvoje - územní plán:

 • vymezit lokality pro výstavbu městských sociálních a startovacích bytů včetně odpovídající technické a občanské vybavenosti;
 • vymezit lokality pro výstavbu domovů pro seniory a zařízení sociální péče;
 • vymezit plochy pro potenciální nové výrobní kapacity s respektováním ochrany městských lesoparků a kvalitního zemědělského půdního fondu;
 • určit vhodné využití opuštěných výrobních provozů a dalších ploch na území města;
 • vymezit lokality pro potenciální výstavbu dalších nákupních center pouze v nezbytném rozsahu při respektování ochrany životního prostředí;
 • zachovat stávající rozsah ploch pro zahrádkářské osady a vymezit případné náhradní lokality;
 • zapracovat účinnou protipovodňovou ochranu města;
 • nastavit omezení tranzitní dopravy v částech města primárně určených pro bydlení;
 • provedení vysoce odborného posouzení možných řešení modernizace železničního uzlu Brno po technické i finanční stránce a z hlediska důsledků na funkci města a život jeho obyvatel a občanů do města přijíždějících;
 • dořešení trasy rychlostní komunikace R43 včetně připojení na D1, aby dopady z jejího provozu neovlivnily negativně život občanů v zastavěných územích a v rekreační oblasti Brněnské přehrady.

Uvážlivé hospodaření s majetkem města a zajišťování nezbytných funkcí města:

 • podporovat rozvoj městských příspěvkových organizací a společností s vlastnickým podílem města;
 • zaměřit se na rozvojové akce města s využitím spolufinancování z evropských fondů;
 • omezit podíl dodavatelského zajištění činností orgánů města a získané úspory využít podle aktuálních potřeb města zejména v sociální oblasti a v oblasti zdravotnictví;
 • dotačně podporovat především neziskové organizace poskytující sociální služby a péči občanům;
 • důsledně a soustavně využívat zákonné možnosti volených orgánů při kontrole hospodaření města, zejména při kontrole zadávání a financování veřejných zakázek;
 • posílit roli zastupitelstva při rozhodování v oblasti investičního procesu.

Podpora zaměstnanosti:

 • v souladu s územním plánem využít rozvojové plochy pro aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnanosti obyvatel Brna;
 • podporovat vyšší zapojení nezaměstnaných do placených veřejně prospěšných prací v rámci města, městských částí a městských příspěvkových organizací a společností (například pro údržbu města); zamezit zaměstnávání v základních školách na dobu určitou;
 • spolupracovat se zastupiteli Jihomoravského kraje a poslanci při tvorbě návrhů účelných legislativních opatření pro snížení nezaměstnanosti.

Rozvoj zdravotnických zařízení v majetku města:

 • pokračovat v modernizaci Úrazové nemocnice, zachovat, případně rozšířit v ní počet akutních lůžek, vybudovat centrum stálé (24hodinové) chirurgické a úrazové péče a zařízení následné a rehabilitační péče v areálu;
 • vybudovat moderní městskou Léčebnu dlouhodobě nemocných;
 • zachovat zařízení Centra dětských odborných zdravotnických služeb na Žerotínově náměstí v majetku města;
 • zachovat vliv na rozsah ambulantní lékařské a zdravotnické služby v poliklinice Zahradníkova.

Podpora forem bydlení v obecních bytech:

 • požadovat řešení výstavby obecních malometrážních bytů pro sociálně slabší občany (sociální byty, startovací byty, komunitní a sdílené bydlení pro seniory);
 • vytvořit program výstavby obecních bytů dostupných mladým rodinám;
 • sjednocovat celoměstsky sociální kritéria přidělování obecních bytů;
 • důsledně využívat celoměstskou centrální evidenci obecních bytů;
 • prosadit pravomoc zastupitelstev rozhodovat o výši jednotkového nájemného;
 • prosadit ekonomicky zdůvodněná hlediska a uplatnění kritéria kvality bytu a prostředí pro stanovování nájemného;
 • prosadit ve Statutu města Brna, aby veškeré výnosy z nájemného z obecních bytů byly využívány výhradně pro potřeby obecního bytového fondu.

Nabídka životních podmínek rodinám a seniorům:

 • rozšířit síť obecních mateřských škol s cílem dostupnosti pro děti od 3 let;
 • řešit podporu rodin s postiženým dítětem;
 • rozšířit kapacitu péče o dítě v jeslích a dětských skupinách;
 • vytvořit dostatek azylových kapacit pro osamělé matky s malými dětmi;
 • posílit preventivní péči o sociálně ohrožené děti a mládež, řešit jejich vzdělávání a zařazování do zaměstnání;
 • věnovat se plnohodnotnému začlenění národnostních menšin do života města;
 • rozšířit kapacitu zařízení pro seniory a podporovat jejich provoz.

Zkvalitnění školství a nabídky volnočasových aktivit a sportu pro mládež:

 • zdokonalit kontrolu hospodaření školských zařízení;
 • využít volných prostorových kapacit ve školách pro zájmové a mimoškolní aktivity dětí a mládeže;
 • zajistit bezplatný pobyt dětí ve školních družinách;
 • výrazněji podporovat zájmové činnosti dětí a mládeže;
 • pokračovat v rekonstrukcích školních kuchyní s cílem udržení kvalitního finančně dostupného stravování žáků; modernizovat školní tělovýchovná zařízení a rozšiřovat volně přístupná sportoviště;
 • podporovat sportovních oddílů a klubů pro mladší věkové kategorie.

Rozvoj kvality životního prostředí:

 • udržovat kvalitu vody v Brněnské přehradě a dobudovat rekreačního zázemí;
 • postupně řešit vysoké hlukové a prachové zátěže z dopravy;
 • zdokonalovat sběr tříděného odpadu a zvýšit podíl recyklace odpadu;
 • zajistit sledování ekologických zátěží z opuštěných výrobních provozů;
 • kultivovat městské prostředí a zkvalitňovat péči o městské parky, lesoparky a lesy;
 • podporovat činnost občanských spolků (zahrádkáři, včelaři, myslivci, rybáři apod.) – významných spolutvůrců životního prostředí a krajiny.

Zkvalitňování veřejná dopravy a dopravy v klidu:

 • preferovat rozvoj městské hromadné dopravy a její návaznost na Integrovaný dopravní systém kraje;
 • racionálně průběžně obměňovat vozový park MHD;
 • zabránit dalšímu zvyšování cen jízdného v MHD;
 • podílet se na efektivní organizaci sítě MHD;
 • vytvářet na příjezdech do města záchytná parkoviště v návaznosti na systém MHD.

Dostupná kultura a podmínky pro aktivní vyžití:

 • podporovat kulturní zařízení a akce s podmínkou dostupnosti pro občany;
 • udržovat tradice moravské lidové kultury, amatérské aktivity a aktivity dětí a mládeže;
 • rozvíjet příspěvkové kulturní zařízení města;
 • vytvářet podmínky pro rozvoj kultury a tradic národnostních menšin;
 • účelně pečovat o historické dědictví města, jeho kulturních a architektonických památek včetně ochrany před vandalismem;
 • podporovat výstavbu Janáčkova kulturního centra; podporovat opravy a modernizace sportovních zařízení;
 • změnit systém přidělování dotací ve prospěch výkonnostního a rekreačního sportu;
 • efektivně využívat sportovní a tělovýchovná zařízení;
 • dobudovat sportovní komplex v lokalitě Ponava.

Zajištění bezpečnosti občanů:

 • podporovat činnost Městské policie s cílem zvýšení počtu pěších policejních hlídek pro zlepšení přímého kontaktu s občany;
 • podporovat programy prevence kriminality;
 • důsledně uplatňovat opatření proti nabídce a prodeji návykových látek a alkoholu dětem a mládeži;
 • dodržovat omezení provozu heren a výherních hracích automatů;
 • podporovat programy proti mezigenerační nesnášenlivosti, proti projevům rasismu, nacionální nadřazenosti a názorové netolerance;
 • účinně omezovat projevy vandalismu;
 • podpora dalšího rozvoje Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje.

Rozšíření účasti na rozhodování

 • poměrné zastoupení v orgánech města podle výsledků voleb (včetně rady);
 • účast odborníků a iniciativ v komisích rady;
 • rozšíření komunikace s veřejností k zásadním otázkám před rozhodnutím.

Předložený návrh koncepce volebního programu „KSČM PRO MĚSTO BRNO“ se snaží o shrnutí opatření významných pro rozvoj funkcí města a pro zlepšení života obyvatel našeho města. Vyzýváme občany, aby se zapojili do veřejného života na principu dobrovolnictví. Očekáváme další podněty občanů i zájmových skupin, abychom přispěli k vyváženému rozvoji města, aby sloužil všem.


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 21. 08. 2014 | 3697 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.