Kohoutovice - ARCHIV

Informace pro členy KSČM a naše příznivce za I. čtvrtletí 2012

V závěru minulého roku výbor místní organizace zhodnotil průběh výroční členské schůze a posoudil připomínky a náměty z diskuze. Úkoly vyplývající z usnesení této schůze zařadil do letošního plánu činnosti místní organizace na I. pololetí.

Plán činnosti schválila výborová schůze v lednu. Projednala především obsahové a organizační zabezpečení členské schůze k připravovaným materiálům pro VIII. sjezd KSČM, který se uskuteční koncem května.

Na únorové schůzi výboru byla řešena situace ve stranické skupině v Žebětíně. Členka výboru s. Marcela Lukšíková je dlouhodobě nemocná, stranické práce se nemůže zúčastňovat a stranická skupina je bez vedení. Vzhledem k současné situaci byl pověřen předseda místní organizace s. Jaroslav  Krejčí, aby kontaktoval členy stranické skupiny a hledal možné řešení. Na této výborové schůzi byla dále dokončena příprava únorové členské schůze a podána informace o obsahu a využívání našich internetových stránek. Tyto jsou průběžně aktualizovány s. Sýkorovou. Výbor také schválil návrh zabezpečení letošních akcí k výročí osvobození. Vzpomínková akce u památníku letce Kašutina se uskuteční 25. dubna v 17 hodin a jako každoročně naše delegace tento den vzpomene výročí osvobození také u pomníku v Žebětíně (v 18.00). Pietní akt na Ústředním hřbitově v Brně se bude konat 24. dubna. Pozvánky na tyto akce budou našim členům a sympatizantům včas předány.

28. února 2012 se konala členská schůze k materiálům projednávaným před VIII. sjezdem KSČM. Na této schůzi byly také projednávány aktuální organizační záležitosti a informace o návrzích našich zastupitelek. Soudruh Jiří Miča v úvodu informoval přítomné o obsahu dokumentů připravovaných pro VIII sjezd. V závěru informace uvedl také řadu věcných připomínek a námětů k obsahu jednotlivých částí uvedených dokumentů, ke kterým se potom členové místní organizace vyjadřovali. Věcné a konkrétní připomínky uvedla rovněž s. Helena Sýkorová. Všechny připomínky byly podpořeny v diskuzi účastníky schůze a písemné stanovisko včetně návrhu usnesení bylo předáno jednání městské konference KSČM dne 3. března 2012. Soudružka Sýkorová informovala o našich názorech na projednávané dokumenty i ve svém vystoupení na městské konferenci. Za zmínku stojí, že stanoviska ze ZO Bystrce, Kohoutovic a z MíV Brno – sever jsou jako přílohy součástí usnesení městské konference.

Na únorové členské schůzi byla dále předložena informace o stavu hospodaření místní organizace a návrh rozpočtu na letošní rok. Hospodaření je řádně vedeno a finanční prostředky jsou vynakládány účelně. Návrh rozpočtu na rok 2012 byl jednomyslně schválen s tím, že zabezpečuje všechny potřeby pro naši letošní stranickou práci.

Únorová členská schůze přijala letos prvního nového člena. Je jím 28letý soudruh Tomáš Lachman, který má vysokoškolské vzdělání a je zaměstnán ve státní správě.

Zastupitelky Helena Sýkorová a Marie Knapová seznámily přítomné se svým návrhem, aby  Zastupitelstvo městské části Brno - Kohoutovice si vyhradilo rozhodování o výši nájemného v obecních bytech ve správě městské části. Doposud o výši nájemného rozhoduje Rada městské části, bez účasti opozice. Cílem  návrhu je umožnit demokratickou diskusi všech členů Zastupitelstva a dát možnost vyjádřit se i občanům. Členská schůze doporučila zpracovaný návrh předložit k projednání Zastupitelstvu. Tento návrh byl zařazen do programu zasedání Zastupitelstva svolaného na 21. března 2012.

V měsíci únoru měli významná životní jubilea čtyři naši členové, soudruzi Obrovský, Slovák, Křivý a Pokorný. Místní organizace a také MěV KSČM ocenily jejich záslužnou práci pro stranu a pro občany. Spolu s blahopřáním obdrželi jubilanti i věcné dárky. Ještě jednou jim děkujeme a přejeme především zdraví a aby jim vydržel jejich životní elán.
Tolik k únorové členské schůzi.

Významnou událostí v prvním čtvrtletí tohoto roku bylo jednání městské konference v sobotu 3. března. Naší delegátkou byla s. Helena Sýkorová, která na březnové výborové schůzi o průběhu a závěrech konference podrobně informovala. Členové výboru schválili postup, jak budou úkoly z usnesení konference pro další období v naší místní organizaci zabezpečovány včetně obsahového zaměření pololetních plánů práce a jejich kontroly. Podrobnější informace z jednání konference jsou zveřejněny v měsíčníku ECHO vydávaném městským výborem, který je k dispozici u vedoucích stranických skupin.

Za ÚV KSČM se konference zúčastnil poslanec a místopředseda ÚV KSČM s. Stanislav Grospič. Na konferenci byly projednány závěry výročních členských schůzí ZO, místních organizací a místních konferencí KSČM, zhodnocena činnost městské organizace, projednán návrh hlavních směrů politické linie městské organizace na další 2 roky a přijato usnesení určující úkoly pro další činnost.

Konference zvolila 21 členů městského výboru. Za naši organizaci je členkou MěV opět s. Sýkorová. Předsedou je nadále s. Ladislav Býček. Za členy Jihomoravské krajské rady KSČM byli zvoleni soudruzi Březa, Býček a Sýkorová. Soudružka Sýkorová je také delegátkou na krajskou konferenci. Městská konference dále stanovila pořadí kandidátů za městskou stranickou organizaci pro letošní krajské volby v počtu 17. Na 1. místě tohoto pořadí je s. Helena Sýkorová. Byl schválen také návrh na kandidáta pro volby do Senátu PČR, kterým je s. Martin Říha. Za člena ÚV KSČM byl zvolen s. Pavel Březa. Sjezdového jednání v květnu se za městskou organizaci zúčastní 13 delegátů v čele se s. Býčkem – předsedou městské organizace.
Tolik stručná informace z jednání městské konference.

V pondělí 5. března se konalo plenární zasedání nově zvoleného městského výboru. Provedlo volbu výkonného výboru, který má 7 členů. Soudružka Sýkorová byla jednomyslně zvolena místopředsedkyní městského výboru. Jako lídr brněnských kandidátů do Zastupitelstva Jihomoravského kraje byla schválena jako jeden z možných kandidátů na hejtmana Jihomoravského kraje. Soudružka Sýkorová bude také i pro další období vedoucí celoměstského klubu zastupitelů zvolených za KSČM. Klub zastupitelů KSČM v Zastupitelstvu města Brna vede soudruh Březa.
V závěru této informace uvádíme ještě čísla telefonů na Městský výbor KSČM. Předsedovi MěV můžete volat na číslo 725646072, pracovníkovi MěV s. Aleši Růčkovi na číslo 725986936.

Přejeme vám a vašim blízkým příjemné prožití svátků jara, stálé zdraví, optimismus a pohodu.

Březen 2012
Výbor MO KSČM v Kohoutovicích a Žebětíně


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 11. 04. 2012 | 1742 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.