BRNO - SEVER

PhDr. Jan Souček (1947-2014): Úvaha o možnostech dalšího vývoje

Naposledy jsem se zúčastnil městské stranické konference před dvaceti roky. To byl tehdy ještě plný velký sál Dělnického domu v Juliánově. Vystoupil jsem rovněž k otázkám směrování dalšího vývoje strany. Bohužel vývoj v následujících dvou desetiletích potvrdil většinou mé obavy.

Praktica BC1 - Jan Souček

Přijaté závěry této konference mne přivedly k rozhodnutí neangažovat se nadále v činnosti městského výboru a pracovat jen v základní organizaci, případně v místním výboru, což činím až doposud.

Domnívám se, že v současnosti stojí naše strana na osudovém rozcestí, kdy je rozhodováno o potenciálních perspektivách či o postupném, ale neodvratném, spění k bezvýznamnosti, jako se to přihodilo nemálo komunistickým stranám v okolních zemích. Na tomto konstatování nic nemění ani relativně dobré výsledky v posledních mimořádných parlamentních volbách.

Naopak! Přímo vybízí k hledání reálných řešení, opírajících se o fundovaná marxistická východiska respektující objektivní společenskou, ekonomickou, sociální i politickou situaci, vyžadující adekvátní stranické teoretické i praktické postupy. Materiály typu „Socialismus pro 21. století“ tuto úlohu rozhodně neplní.

Základním východiskem jakýchkoli řešení je soustředění se na dva základní úkoly (tím nepomíjím existenční nutnost navýsost kvalifikované filozofické a politologické činnosti, není to však předmětem tohoto příspěvku):

1. Přestavba strany na stranu voličského typu oslovující co nejširší veřejnost a opustit překonané stádium strany s masovou členskou základnou. Jakékoliv doplňování členské základny musí být racionálně soustředěno na změněné formy politické práce komunikující s co nejširším spektrem společnosti včetně využívání spolupráce se sympatizanty, ale nečleny! Samozřejmě se musíme pečlivě a citlivě starat o dosud existující členskou základnu (věkový průměr nemá cenu připomínat). Je ale skutečností, že počet členů bude neustále klesat.

2. Činit vše pro to, abychom uchovali pro budoucnost alespoň základní organizační strukturu strany s pokud možno co nejširším územním rozsahem. Na příkladu Brna to vidím jako městský výbor se sítí místních výborů v co největším počtu městských částí, k čemuž vývoj již jednoznačně směřuje. Bude i nezbytné suplovat prezentaci strany i v těch městských částech, kde dosavadní struktury mizejí. O straně se tam ale musí i nadále vědět!

Tyto kroky musí zachovat co největší akceschopnost strany až do doby, kdy společenská, ekonomická a sociální realita umožní naší straně zvýšení reálného politického vlivu a působení na společenský vývoj.

Samozřejmě to bude vyžadovat řadu dalších kroků i opatření, včetně nezbytných experimentů. To se již ale vymyká možnostem tohoto příspěvku. Heslovitě proto upozorním na dva:

1. Intenzívní využívání všech existujících elektronických informačních i kontaktových médií, včetně kvalitních a poutavých webových stránek. Mělo by to být automatické u všech stranických orgánů i poslanců a zastupitelů. Systémovou pozornost věnovat zvyšování počítačové gramotnosti. Právě tato média masově oslovují mladou a dnes již i střední generaci. Pro tyto účely zřizovat odborné, poradní a konzultační skupiny ze specializovaných odborníků.

2. Nutno vzít na vědomí, že vzpomenutá, ale i všechna další dostupná opatření, vyžadují finanční zajištění. Do budoucna nelze příliš kalkulovat se členskými příspěvky, neboť jejich výběr bude mít neodvratně sestupnou tendenci. Získávání nezbytných finančních zdrojů je nutno věnovat intenzivní pozornost, včetně přerozdělování centrálních stranických peněz získaných ze státních zdrojů.

Závěrem dvě poznámky: Naprosto necitlivé a neperspektivní zásahy Ústředního výboru do podoby kandidátek v parlamentních volbách jsou exemplárním příkladem nepochopení nezbytnosti hledat nové cesty ve stranické práci.

Druhá se týká návrhu kandidátky do nového stranického výboru. Myslím, že jde o velmi kvalitní kandidátku s návrhem výrazné obměny i omlazení tohoto kolektivu, a to v propojení ke zkušenostem a pracovním výsledkům některých, podtrhuji některých současných funkcionářů a zastupitelů. Žádám proto delegáty, aby při volbě více než pečlivě zvažovali tato hlediska.

Děkuji za pozornost.

Brno, 14. prosince 2013


| Autor: Brno-sever | Vydáno dne 07. 06. 2014 | 931 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.