ARCHIV - VOLBY 2012

Seznam kandidátů z Brna na Kandidátní listině KSČM pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského krajeJUDr. Helena Sýkorová

57 let, předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva města Brna
   
Ing. Pavel Březa
70 let, uvolněný člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje
Ing. Ladislav Býček
68 let, předseda městského výboru KSČM

Další brněnští kandidáti do Zastupitelstva Jihomoravského kraje:

RNDr Daniel Borecký, CSc.
59 let
vysokoškolský učitel

Martin Říha
43 let
předseda městského výboru Českého zahrádkářského svazu
kandidát na senátora Poslanecké sněmovny

Ing. Hana Blahutová
50 let
manažerka

Vladimír Sácký
51 let
instruktor ústředního výboru KSČM

RSDr Pavel Novotný
68 let
předseda místního výboru KSČM Bystrc

Jiří Hráček
26 let
vedoucí komise mládeže MěV KSČM

RSDr. Lubomír Mlejnek
70 let
tajemník krajského výboru KSČM

Priority města Brna ve volebním programu Jihomoravského kraje

Volební program KSČM vychází z dosažených výsledků a je zaměřen na trvalé zkvalitňování života obyvatel Jihomoravského kraje ve všech oblastech. Pro samotné Brno považujeme v jednotlivých oblastech za rozhodující:

Hospodářský rozvoj a Zvýšení Zaměstnanosti

 • Podpora projektů vědy a výzkumu na oživení ekonomiky v tradičních (strojírenství, elektrotechnika, textilní obory) i nových odvětvích
 • Využití tepla JE Dukovany pro statutární město Brno a obce na trase Brno-Dukovany
 • Schválení a všeobecná akceptace územního plánu pro Jihomoravský kraj (Zásady územního rozvoje JMK) jako nezbytného podkladu pro Územní plán města Brna
 • Využívání krajské tripartity (kraj, podnikatelé a odbory za účasti úřadu práce) ke zvýšení potenciálu zaměstnanosti
 • Rozvoj cestovního ruchu a služeb s ním spojených – využívání atraktivit města a kraje
 • Vytváření finančních rezerv a podpora projektů dotovaných ze strukturálních fondů EU
 • Vyhodnotit a aktualizovat „Strategii protikorupčních opatření“

Kvalitní doprava rozhoduje o rozvoji

 • Konečná realizacetrasy R 43 Brno – Svitavy a R 52 Brno – Mikulov s napojením na rakouský dálniční systém
 • Rozvoj Brněnského letiště pro mezinárodní přepravu osob i nákladů (cargo)
 • Optimální přestavba železničního uzlu Brno – Europoint
 • Budování infrastruktury cyklotras včetně doprovodných služeb

Vzdělávání, kultura a sport

 • Bezplatné vzdělání na všech stupních státních škol (základních, středních i vysokých)
 • Vyváženost oborů středního odborného školství v souladu s trhem práce - podpora řemeslných profesí s finanční spoluúčastí podnikatelských subjektů
 • Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu pro práci s mládeží
 • Dotace v oblasti kultury na obnovování regionálních zvyků a tradic
 • Výstavba koncertního sálu (Janáčkovo kulturní centrum) a sportovního areálu (Ponava) v Brně s využitím sdružených investic
 • Posouzení vztahů s církvemi a dopadu případných církevních restitucí.

Zdravotní a sociální péče pro všechny

 • Dokončení výstavby vědeckovýzkumného centra /ICRC/ ve fakultní nemocnici U Svaté Anny
 • Funkční Lékařská služba první pomoci pro dospělé, děti, dorost a stomatologii a dostupnost lékařské péče 24 hodin denně na celém území kraje
 • Rozšiřování a zkvalitňování služeb pro seniory a handicapované spoluobčany
 • Rovnoprávná dotační podpora nestátním neziskovým sociálním a zdravotnickým organizacím

Rozvoj kvality života na všech úrovních

 • Kvalitní příprava projektů pro využívání fondů EU a úvěru Evropské investiční banky zejména v oblasti sociální a na zlepšování životního prostředí
 • Ochrana přírody a krajiny v odpadovém hospodářství (separovaný sběr, skládky, spalovna)
 • Komplexní územní budování a rekonstrukce čističek odpadních vod a výstavba vodovodů (např. projekt “Čistá Svratka“)
 • Vytyčení hlavních směrů rozvoje a urbanizace bydlení
 • Posilování právního vědomí občanů kraje a zvyšování bezpečnosti v kraji

Strategický přístup k rozvoji kraje

 • Realizace projektů rozvoje při účelném využívání domácích i evropských dotačních zdrojů
 • Podpora zaměstnanosti a širšího využití veřejně prospěšných prací (pobočky Úřadu práce)
 • Zvyšování hospodářského potenciálu kraje a zaměstnanosti s využitím i zahraničních firem
 • Spolupráce se zahraničními regiony na bázi společných podnikatelských, ekonomických a společenských aktivit.

 

KANDIDÁTNÍ LISTINA PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA JM KRAJE

MUDr. Vojtěch Adam

poslanec Parlamentu České republiky, bez politické příslušnosti, 61 let, ženatý, dvě děti.

Zde najdete celou kandidátní listinu KSČM do Zastupitelstva Jihomoravského kraje [PDF]


Základní teze volebního programu KSČM
pro volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje
na období  2012 - 2016

Volební program KSČM vychází z dosažených výsledků a je zaměřen na trvalé zkvalitňování života obyvatel Jihomoravského kraje ve všech oblastech. Jsme si vědomi objektivních překážek dalšího rozvoje daných současnou celosvětovou hospodářskou situací. Rovněž vnímáme subjektivní překážky vytvářené politickou filozofií současné vlády založenou na solidaritě v pojetí pravice: občané a střední vrstvy se uskrovňují ve prospěch „elit“. Uvědomujeme si i politickou nevůli ústředních orgánů k podpoře krajů vesměs ovládaných koalicemi jiných politických subjektů. Přesto se zaměříme na zajištění územního a strategického rozvoje kraje a věříme, že to za podpory veřejnosti dokážeme. Občané mají právo spolurozhodovat a soustavně ovlivňovat společenský rozvoj kraje trvale.

 • Hospodářský rozvoj a Zvýšení Zaměstnanosti

Podmínkou rozvoje kraje, regionů, měst a obcí je nezpochybňovaný a především platný územní plán kraje, který umožní dořešit dopravní infrastrukturu, rozvojové plochy i využití tepla z Dukovan. Naplňování programů “Strategie rozvoje kraje“ s cílem zajištění rovnoměrného životního standardu ve všech regionech vyžaduje využití všech dostupných zdrojů, včetně evropských fondů. Podporujeme spolupráci v rámci krajské tripartity (delegace kraje, zaměstnavatelů a odborů za účasti úřadu práce) a všechny aktivity a formy podnikání vedoucí k rozvoji kraje a ke zvýšení zaměstnanosti.

 • Kvalitní doprava rozhoduje o rozvoji

Usilujeme o cílené dobudování a zkvalitnění dopravní infrastruktury kraje jako podmínky dalšího ekonomického rozvoje. Podpoříme zajišťování hospodárné, komfortní a kvalitní veřejné hromadné dopravy do zaměstnání, do škol, k lékaři, i v odlehlých částech kraje.

 • Vzdělávání, kultura a sport

Prosazujeme zajištění kvality vzdělávání a současně snižování rozdílů ve vzdělávání s cílem co nejširšího uplatnění absolventů na vyšších stupních vzdělávání i v praxi. Budeme usilovat o dlouhodobou stabilizaci sítě středních škol. Trváme na poskytování bezplatného vzdělávání na všech stupních státních škol. Podpoříme kulturní (koncertní sál v Brně) a sportovní aktivity veřejnosti, zejména mládeže.

 • Zdravotní a sociální péče pro všechny

K udržení Ústavou zaručené dostupné a kvalitní zdravotní i sociální péče pro všechny občany Jihomoravského kraje jsme uhájili krajské nemocnice před transformací na obchodní společnosti a jejich zachování jako neziskových organizací, poskytujících veřejnou službu. K prioritám patří integrovaný záchranný systém. Budeme nadále zvyšovat dostupnost a kvalitu sociálních služeb pro jejich uživatele a podporovat provozovatele těchto služeb.

 • Rozvoj kvality života na všech úrovních

Rozvoj životních podmínek a kvalitního života občanů považujeme za společné základní cíle obce, města, regionu i kraje, a proto budeme vyhledávat a podporovat využívání všech dostupných zdrojů a vytvářet podmínky pro územní spolupráci (projekty „Čistá Svratka“, separovaný sběr odpadu, odstraňování ekologických zátěží, rozvoj bydlení).

 • Strategický přístup k rozvoji kraje

Zaměřujeme se na důsledné naplňování priorit “Programu rozvoje kraje“, uvážené a včasné reagování na aktuální i dlouhodobé potřeby občanů našeho kraje, na efektivní využívání všech zdrojů financování (včetně fondů EU) a na účinnou dotační politiku kraje.

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI VOLEBNÍHO PROGRAMU KSČM PŘINESE PROSPĚCH VŠEM

ZVYŠME PODÍL OBČANŮ NA ROZHODOVÁNÍ V ZÁSADNÍCH OTÁZKÁCH KRAJE VYUŽITÍM REFERENDA

ROVNOPRÁVNÁ KOMUNIKACE A POMĚRNÉ ZASTOUPENÍ POLITICKÝCH SUBJEKTŮ ZVYŠUJE ÚČINNOST ROZHODOVÁNÍ

JSME PŘIPRAVENI NÉST ODPOVĚDNOST A PODÍLET SE NA VEDENÍ A NA ROZHODOVÁNÍ

NAŠÍM CÍLEM JE SLOUŽIT ZÁJMŮM OBČANŮ


| Autor: MěV KSČM Brno | Vydáno dne 06. 08. 2012 | 6469 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

(c) Mětský výbor KSČM Brno 2009 - 2017. Objednatel: KSČM, zhotovitel: KSČM.
Šíření textových a obrazových materiálů možné pouze s výslovným svolením Městského výboru KSČM Brno. Stránky využívají redakční systém phpRS.